Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 23., szerda 22:19
Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!
Múltidéző » História
2017-08-19: História - :

Czakó Gábor: Legyőzhetetlen Szent István

István és Gizella a koronázási palástonMagyarhonban természetes divatja van az ún. „deheroizálásnak”, hőseink, nagyjaink lekicsinylésének. Ennek egyik igen jellemző ténye a legyőzhetetlen Szent István király és a somogyi Árpád-rokon, Koppány szembeállítása. Persze találkoztak ők a harcmezőn is, mert utóbbi föllépett trónkövetelőként István édesapja, Géza nagyfejedelem halála után.
2017-08-19: História - :

S. Király Béla: „Téged magyar kíván”

Szent Istvánt a magyar történelmi emlékezet múltunk legnagyobb alakjának tartja. Életéről jóval kevesebbet tudunk, mint az időben hozzánk közelebb élt nagyjainkról vagyis mindazokról, akik egy közösség építésében, megtartásában szereztek múlhatatlan érdemeket, vagy annak méltóbb életéért tettek mérhetetlenül többet, mint magánéletükkel bajlódó kortársaik.
2017-08-19: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /28.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /28.)Új betegség: a hiperlojalitás Thaly Kálmán kuruckalandokkal, újonnan fölfedezett Rákóczi-adatokkal piszkálja a fantáziáját, ahol formálódik is már lassan-lassan az Ocskay László bús története, a Szeretve mind a vérpadig. Gróf Ráday Gedeon, a vaskezű királyi biztos sok pompás betyár-történetet hoz Szegedről.
2017-08-19: História - :

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miért

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miértMinden magyar számára, felekezettől függetlenül, augusztus 20. Szent Istvánnak, azaz Árpád-házi I. Istvánnak, a nagyfejedelemségi korszakot követő első királyunknak a napját jelenti. Annak ellenére, hogy az ezen a napon történt esemény István király politikai utóéletéhez tartozik.
2017-08-19: História - :

Legendás Szent István király

Törley Mária Szent István-szobra „Nem szerette azokat, akik igaztalant cselekszenek, vagy megadják magukat az igazságtalanságnak.”
2017-08-17: História - :

Stefánia vesszőfutásaA királyfi özvegyének emlékiratai

Stefánia vesszőfutása (A királyfi özvegyének emlékiratai)1889. január 30-án golyó végez a 17 éves Vetsera Mária bárókisasszonnyal és a 31 éves Rudolf trónörökössel. A máig megfejtetlen történetben a világ Rudolf hitvesére osztotta a megcsalt, érzéketlen feleség szerepét.
2017-08-12: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /27.

Csernátony LajosJókai még most a „tigrisek” között van, s a lapjában állandó harcot kell folytatnia a Deák-párt és kormánya ellen. Sőt, a harc egyre erősebb és erősebb, minél öregebb a Deák-párt. Úgyhogy a lap hangja, mely elég éles volt néhány év előtt, és mely azóta nem változott, most már túlságosan szelídnek látszik. Az ellenzéki közönségnek, mint az iszákosnak, mindig több-több szesz kell, hogy idegeit felhangolja.
2017-08-09: História - József Álmos:

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatásaA Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatása (A Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején)Az 1863-ban Henri Dunant francia üzletember kezdeményezésére megalakult Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius célkitűzéseinek köszönhetően nemzetközi egyezmények szabályozzák a háborúkban szemben álló ellenfelek sebesültjeivel, elfogott katonáival, a vesztes ország katonáival és polgári személyeivel való bánásmódot. A szervezet magyarországi fiókintézménye 1881-ben létesült a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete néven.
2017-08-05: História - :

Jakab úr panaszaiA kisebbségi lét dokumentumaiból

Jakab úr panaszai (A kisebbségi lét dokumentumaiból)Alulírott Jakab Bözödi György marosvásárhelyi lakos, a RSzK Akadémiája marosvásárhelyi tudományos kutatóintézetének osztályvezetője, a Romániai Írók Szövetségének tagja, az alábbi panaszaimról kívánom Önt értesíteni.
2017-08-05: História - :

Székelyföld elfeledett fiáról

Székelyföld elfeledett fiáról„Illyés Elemér (Torja, 1919. dec. 7 – Pieveli Tremisine, Olaszország) erdélyi születésű próza- és tanulmányíró. A kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktori diplomát, a római és heidelbergi egyetemen politikai és államtudományokból végzett kiegészítő tanulmányokat. A harmincas években részt vett az erdélyi falukutatásban, és több folyóirat munkatársa volt. A háború után hosszabb ideig élt dél-amerikai országokban, később Portugáliában telepedett le, jelenleg Münchenben él. Írásai főként az Új Látóhatárban és a Katolikus Szemlében jelennek meg. Érdeklődését elsősorban a romániai magyarság sorskérdései foglalkoztatják.”
2017-08-05: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /26.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /26.)Míg Jókai regényei  uralkodtak a szíveken, acélozták a reményt, ébren tartották a hazaszeretetet és lelkesítették kitartásra a türelmetlenkedőket, azalatt olyasvalami is termett az angol királynő egyik szobájában, ami a várt szebb jövőt közelebb hozta.
2017-07-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /25.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /25.)Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs. Vannak olvasók, akik ahol meglátnak valamely regényéből egy tárcafolytatást, sietve vetik magukat rá, habár nem tudják az elejét, és nem fogják esetleg olvasni a folytatást. Ezt a különbséget így magyarázza meg egyikök: – Nekem mindegy az összefüggés, nem törődöm a mesével. Én a Jókai hangját akarom hallani, éppúgy, mint a Blahánéét. Az gyönyörködtet és üdít fel.
2017-07-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /23.

Eötvös JózsefA műhely és környéke A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velök egyszerre élt és írt Vörösmarty Mihály is. Valóság ez, nem mese.
2017-07-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /22.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /22.)Jókai fogságba jut Meg kell adni, hogy Jókai fennkölt lelkű, aminő csak nagy író lehet. Humanista és szabadgondolkozó a szó legnemesebb értelmében. Egész világát csak a hazája képezi, a kozmopolitizmus idegen szívétől és minden olyan, ami valamiképp ez alá vonható. Mikor a szabadkőművesekhez való belépésre szólítják fel, ezeket feleli:  – Nálatok a kalapácsütés jelzi, hogy minő tetteket visztek véghez a humanizmus, az emberiség érdekében. Nekem is van egy ilyen kalapácsom, s az sem mutat egyebet az én működésemben, mint amit ti tesztek: s ez a kalapácsütés a szívem dobogása.
2017-07-06: História - :

Harmat Árpád Péter: Történelmünk első nagy diadala: a pozsonyi csata907. július 4–5.

 A pozsonyi csata – Peter Johann Nepomuk Geiger rajzaVannak történelmünkben sajnálatos módon „elhanyagolt” és kevéssé megbecsült, illetve alig hangsúlyozott események, melyek azonban saját korszakaikban óriási jelentőséggel bírtak. Ilyen mellőzött történésnek tekinthető az 1110 évvel ezelőtt, 907 július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata is. A tőlünk nyugatabbra fekvő német államok, elsősorban a Keleti Frank Királyság – melyből fél évszázaddal később jön majd létre a Német-Római Birodalom magja – hatalmas erejű támadást indítottak 907-ben a Kárpát-medencébe frissen érkező magyarság ellen azzal az egyértelmű szándékkal, hogy elérjék a magyarok visszaszorítását Ázsiába.
2017-07-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /21.

Alkotmány születik Annyira népszerű volt már, hogy a közönség hangosan panaszkodott, mint akkor szokta, ha valami nem terem meg a rendes használati cikkeiből, hogy „ejnye, mák nem termett”. Jókaitól nincs új könyv. Hát mit akar? Miért nem ír? Még jobban sopánkodtak a kiadói, de ők legalább könnyebben segíthettek magukon. A bő esztendők elhullott kalászait szedegették össze most a szűkekben. Így támadt a Dekameron tíz kötete, melybe száz novellát foglaltak össze minden rendszer és együvé tartozandóság nélkül.
2017-06-24: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /20.

Kemény Zsigmond-emlékművet avattak június 17-én PusztakamarásonVolt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól és lekötötte érdeklődését. Ez az özvegyasszony (amint Tóth Kálmán énekelte róla később: „mindnyájunknak édesanyja”) tíz éve hordta már a gyászfátyolt, és most egyszerre valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nemsokára jobbra fordul.
2017-06-15: História - :

Mindenben szeretetTovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság

János ZsigmondA csíksomlyói búcsú történelmi háttere körül minden évben sok félreértés, téves ismeret terjed -- ezek eloszlatása végett néhai Dr. Szabó Árpád 2007-ben, a kolozsvári Szabadság napilapban megjelent írását idézzük alább. Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is. Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.
2017-06-10: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /18.

Gyulai PálA Pesti Naplót báró Kemény Zsigmond vette át Török Jánostól 1856-ban. Ez az elterjedt, nagy tekintélyű orgánum vitte be eleinte legjobban a közönségbe a Jókai-kultuszt. Amint vice versa Jókai regényei szaporították meg nagymértékben a Napló előfizetőit és olvasóit.
2017-06-03: História - :

Szakály Sándor: A Párizs környéki békeszerződések

Trianon, 1919 – Joseph Finnemore festményeTrianon. Egy szó, amelyben szinte benne foglaltatik az egész XX. századi magyar történelem, pontosabban annak az 1920. június 4-ét követő, napjainkig terjedő időszaka. A központi hatalmak I. világháborús vereségét követően a győztesek, az antanthatalmak felülírták korábban hangoztatott, de 1918-ra már „teljesen elfeledett” békeelveiket. Igazi győztesként viselkedtek. A vae victis ókori elvét tartották követendőnek. Nem figyeltek sem a korábbi ígéreteikre, sem a legyőzöttek helyzetére. Új világot alakítottak ki a Párizs környéki békeszerződésekkel – amelyek sokkal inkább a győztesek által megfogalmazott diktátumok voltak, mint a vesztesek szempontjait is figyelembe vevő szerződések.
2017-06-03: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /17.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /17.)A Janicsárok végnapjainak nagy port fölvert sikere sokszorozza kedvét, beutazza Erdélyt a Török világ Magyarországon című regényéhez keresve adatokat és hangulatot, de már ugyanekkor a Fehér rózsa meséje is bejegyeztetik kis noteszébe, a megírandó regények sorába.
2017-05-27: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /16.

Gyulai Pált, ki már akkor szenvedélyes disputáló volt, elidegenítette a Vasárnapi Újságtól egy kritika, mely valami rossz munkát szertelenül megdicsért, egy efölött támadt vita hevében kivált a szerkesztőségből, de megmaradt Pákhkal a közös lakásban, s minden vasárnap reggel, mikor a lap megjelent, benyitott szobájába: – Jó napot. Jobb lapot!
2017-05-20: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /15.

Arany JánosEgyetlen rokona volt Pesten, özvegy Szücs Lajosné, ki asszonyi tapintattal annyira meghajlítá a szigorú Jókay Józsefnét komáromi látogatásai alkalmával, hogy már 1850 nyarán azt a jó hírt hozhatta onnan, hogy Jókayné is békülni akar, és szívesen veszi, ha fia és menye meglátogatják.
2017-05-13: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /14.

Mit – mondá ő – huszonöt magyar íróért tartani külön nemzetiséget!Szomorú napok Elfogadta az ajánlatot, s a Rákóczy  János kocsiján menekült a megelevenedett országutakon, melyek tele vannak menekülők sokaságával: kopott ruhájú honvéd, ijedt arcú polgár, roskatag siránkozó gyermek tarka zűrzavaros egyvelegben. Poggyászos szekér, száguldó lovas. Megy-megy vaktában, hajtva a rémület és életösztön által. Van, aki szembe jön, az is menekül, van, aki oldalt megy úttalan utaknak csapva, az is menekül. És egyik se tudja, nem megy-e éppen a veszedelembe?
2017-04-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /13.

Nem volt most Pesten valami kellemes élet. Kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett, ahol nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. A lap nem volt már hatalom, mint azelőtt. Egyáltalában nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak, többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. A kereskedők kezdtek nem bízni többé a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment, senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket.
2017-04-22: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /12.

Madarász LászlóMadarász Lászlót a nagy felsülés nemhogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte, különösen Jókaira uszítá lapjait, melyeknek sikerült is meglehetősen felingerelni ellene a politizáló köröket, kikiáltván őt hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált, és „elhamarkodott lépései” sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március tizenötödike volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázúdult.
2017-04-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /11.

Kossuth LajosJókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni cikkei­ért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet, most a mérsékelt Nyáry tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadtságával kezdi működését a Közlönyben.
2017-04-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /10.

Rózsa SándorOly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé. Jókait ez alkalommal egy érdekes, írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres haramiát, Rózsa Sándort, aki százötven főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, és vigye meg neki a pecsétes menlevelet.