Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. június 25., vasárnap 18:49
Köszöntjük Vilmos nevű olvasóinkat!
Múltidéző » História
2017-06-24: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /20.

Kemény Zsigmond-emlékművet avattak június 17-én PusztakamarásonVolt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól és lekötötte érdeklődését. Ez az özvegyasszony (amint Tóth Kálmán énekelte róla később: „mindnyájunknak édesanyja”) tíz éve hordta már a gyászfátyolt, és most egyszerre valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nemsokára jobbra fordul.
2017-06-15: História - :

Mindenben szeretetTovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság

János ZsigmondA csíksomlyói búcsú történelmi háttere körül minden évben sok félreértés, téves ismeret terjed -- ezek eloszlatása végett néhai Dr. Szabó Árpád 2007-ben, a kolozsvári Szabadság napilapban megjelent írását idézzük alább. Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is. Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.
2017-06-10: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /18.

Gyulai PálA Pesti Naplót báró Kemény Zsigmond vette át Török Jánostól 1856-ban. Ez az elterjedt, nagy tekintélyű orgánum vitte be eleinte legjobban a közönségbe a Jókai-kultuszt. Amint vice versa Jókai regényei szaporították meg nagymértékben a Napló előfizetőit és olvasóit.
2017-06-03: História - :

Szakály Sándor: A Párizs környéki békeszerződések

Trianon, 1919 – Joseph Finnemore festményeTrianon. Egy szó, amelyben szinte benne foglaltatik az egész XX. századi magyar történelem, pontosabban annak az 1920. június 4-ét követő, napjainkig terjedő időszaka. A központi hatalmak I. világháborús vereségét követően a győztesek, az antanthatalmak felülírták korábban hangoztatott, de 1918-ra már „teljesen elfeledett” békeelveiket. Igazi győztesként viselkedtek. A vae victis ókori elvét tartották követendőnek. Nem figyeltek sem a korábbi ígéreteikre, sem a legyőzöttek helyzetére. Új világot alakítottak ki a Párizs környéki békeszerződésekkel – amelyek sokkal inkább a győztesek által megfogalmazott diktátumok voltak, mint a vesztesek szempontjait is figyelembe vevő szerződések.
2017-06-03: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /17.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /17.)A Janicsárok végnapjainak nagy port fölvert sikere sokszorozza kedvét, beutazza Erdélyt a Török világ Magyarországon című regényéhez keresve adatokat és hangulatot, de már ugyanekkor a Fehér rózsa meséje is bejegyeztetik kis noteszébe, a megírandó regények sorába.
2017-05-27: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /16.

Gyulai Pált, ki már akkor szenvedélyes disputáló volt, elidegenítette a Vasárnapi Újságtól egy kritika, mely valami rossz munkát szertelenül megdicsért, egy efölött támadt vita hevében kivált a szerkesztőségből, de megmaradt Pákhkal a közös lakásban, s minden vasárnap reggel, mikor a lap megjelent, benyitott szobájába: – Jó napot. Jobb lapot!
2017-05-20: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /15.

Arany JánosEgyetlen rokona volt Pesten, özvegy Szücs Lajosné, ki asszonyi tapintattal annyira meghajlítá a szigorú Jókay Józsefnét komáromi látogatásai alkalmával, hogy már 1850 nyarán azt a jó hírt hozhatta onnan, hogy Jókayné is békülni akar, és szívesen veszi, ha fia és menye meglátogatják.
2017-05-13: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /14.

Mit – mondá ő – huszonöt magyar íróért tartani külön nemzetiséget!Szomorú napok Elfogadta az ajánlatot, s a Rákóczy  János kocsiján menekült a megelevenedett országutakon, melyek tele vannak menekülők sokaságával: kopott ruhájú honvéd, ijedt arcú polgár, roskatag siránkozó gyermek tarka zűrzavaros egyvelegben. Poggyászos szekér, száguldó lovas. Megy-megy vaktában, hajtva a rémület és életösztön által. Van, aki szembe jön, az is menekül, van, aki oldalt megy úttalan utaknak csapva, az is menekül. És egyik se tudja, nem megy-e éppen a veszedelembe?
2017-04-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /13.

Nem volt most Pesten valami kellemes élet. Kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett, ahol nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. A lap nem volt már hatalom, mint azelőtt. Egyáltalában nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak, többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. A kereskedők kezdtek nem bízni többé a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment, senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket.
2017-04-22: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /12.

Madarász LászlóMadarász Lászlót a nagy felsülés nemhogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte, különösen Jókaira uszítá lapjait, melyeknek sikerült is meglehetősen felingerelni ellene a politizáló köröket, kikiáltván őt hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált, és „elhamarkodott lépései” sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március tizenötödike volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázúdult.
2017-04-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /11.

Kossuth LajosJókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni cikkei­ért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet, most a mérsékelt Nyáry tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadtságával kezdi működését a Közlönyben.
2017-04-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /10.

Rózsa SándorOly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé. Jókait ez alkalommal egy érdekes, írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres haramiát, Rózsa Sándort, aki százötven főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, és vigye meg neki a pecsétes menlevelet.
2017-04-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 9.

Édesanyja (Jókai festménye után, 1843)A férfi sorsa a nő (3.) Íme a Jókai első önálló lépése, a fészekrakás, ahogy közönségesen mondják, milyen zűrzavart, feldúlást és összeomlást okozott.
2017-03-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 8.A férfi sorsa a nő

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 8. (A férfi sorsa a nő)Ez idő tájra esik a „német vezényszó” kérdése a nemzetgyűlésben. A ház többsége az augusztus 21-iki szavazásnál meghagyta a katonaságot eddigi osztrák szervezetében 222 szavazattal 115 szavazat ellen. Petőfi roppant megbotránkozott, különösen Vörösmarty Mihály ellen fordult haragja, aki a többséggel szavazott. Mint egy tűzokádó, úgy önté epéjét a Vörösmartyhoz című költeményben, melyet azonnal az Életképekhez vitt.
2017-03-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 7.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 7.A férfi sorsa a nő A március tizenötödikét követő mozgalmak igénybe vették az Életképek írói csoportját, a nemzetőrség szervezése, fölfegyverzése sok utánjárást igényelt, amiben Jókai élénken részt vett. A föllelkesített nép nap nap után a Nemzeti Múzeum elé gyülekezett, azt folyton ébren kellett tartani beszédekkel. Mert ha egyszer a lelkesedés elalszik, azt nem lehet többé felkölteni. Csendes irodalmi foglalkozásra, novellák, regények komponálására és megírására nem jutott idő. Furcsán fog kinézni idén a karácsonyi könyvpiac. Az Életképeken hamar észrevehető a hanyatlás. A munkatársak nem dolgoznak; úgyszólván maga kénytelen megírni az egész lapot, azt is sebesen, mert meg kell jelennie a gyűléseken; végre is szónokolni nagyobb élvezet az írásnál, mert itt a szellemi aprópénzt rögtön beváltja a nép éljenekre, holott az irodalmi nagy bankóért is csak nagy sokára csöppen innen-onnan egy kis elismerés.
2017-03-15: História - :

Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Megérkezett Sepsiszentgyörgyre Berde Mózsa szobra, melyet ma avatnak. Albert Levente felvételeMa avatjuk Berde Mózsa egész alakos szobrát Sepsiszentgyörgyön. A szoborállítás gondolata lapunkban jelent meg a forradalmi kormánybiztos, a mecénás születésének kétszázadik évfordulóján. Szoborbizottság alakult, pályázatot írtunk ki, így az idei március 15-i ünnepségek egyik kiemelt pillanata Har­math István Baján élő székelyudvarhelyi szobrászművész alkotásának leleplezése. Az eseményt lapunk Egyed Ákos akadémikus Háromszék 1848–1849 – Forradalom, szabadságharc című művéből vett szerkesztett részletek közlésével köszönti.
2017-03-15: História - :

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetőjeMi történt Háromszéken az agyagfalvi gyűléstől az önvédelem elhatározásáig? Ezzel a kérdéssel azért is foglalkoznunk kell, mivel mind az irodalmi feldolgozások, mind a tudományos igényű munkák hallgatnak róla. E hallgatás oka a források hiánya, s nem valami szándékosság, de végül is a dolgok nem ismerése megbosszulta magát: a szerzők nem láthatták és nem láttathatták valóságos fejlődésében az önvédelmi háború kibontakozását, ez pedig a véletlenek, a szubjektív tényezők túlértékeléséhez vezetett. Csodát láttak ott is, akkor is, ahol és amikor tudatos szervezőmunka és cselekvés vitte előre a dolgokat.
2017-03-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 6.

Petőfi szaval a Nemzeti MúzeumnálNagy nap Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-e Magyarország életében. Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nemigen aludt, mert már hét órakor talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be, nagy disputában a nyalka Dobsával. Különösen megörültek báró Nyáry Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár jurátus is beváltotta szavát, de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalomcsináláshoz.
2017-03-11: História - Csinta Samu:

Negyvennyolc, a fölülírhatatlan emlékBeszélgetés Cserey Zoltán helytörténésszel

Albert Levente felvételeA Háromszék történetének legnagyobb teljességű társadalmi összefogását hozó 1848-as forradalom és szabadságharc közel 170 év távlatából is bennünk él és lüktet – tartja Cserey Zoltán. A sepsiszentgyörgyi helytörténésszel székelységtudat-ápolásról és hiányérzetekről is beszélgettünk.  
2017-03-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 5.

Vasvári Fehér PálEgy kis hullámzás (2.) Az ifjak szeméről a hályog kezdett leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsapott bennünket.
2017-03-04: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 4.

Szendrey JúliaEgy kis hullámzás Párizs felől fújt a szél; onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék. A magyar társadalom nagy átalakuláshoz fogott. Lázas készülődés indult meg a szívekben és elmékben. Egy láthatatlan szellem fúr, farag, olt és idomít. Gróf Széchenyi István már évek előtt jobban és hívebben megírta, mi fog a jövő évben (1848-ban) bekövetkezni, mint ahogy majd megírja főtisztelendő Horváth Mihály évek múlva, hogy mi következett be.
2017-02-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 3.

Jósika MiklósJókainak voltak olyan erényei is, amelyekről a magyar kritika nem is álmodott, mert még nem jelentkeztek eddigelé. Legalább sehol se említik a kritikusai irályának csodálatos természetességét. Olyannak látszik amit írt, mintha magától nőtt volna. Az ember észre se veszi, hogy olvas, hanem csak átnéz egy történetet. Milyen irály ez, amit észre se lehet venni! Hát még a dialógok, melyek azon melegében látszanak kipottyanni a szereplők szájából? Miféle boszorkánymester ez? Hol szerezte ez a fiatalember ezt a nagy titkot, amikor még csak hosszú évtizedek múlva jelenik meg a földi lámpák elé Dosztojevszkij és Maupassant, akiknek az emberei úgy fognak beszélni és cselekedni, ahogy az emberek tényleg beszélnek és cselekszenek?
2017-02-22: História - József Álmos:

A hazaszeretet áldozata

A családdal 1944. augusztus 20-ánNégy fénykép (kettő azonos, de különböző hátoldali szöveggel), egy hiányos katonai azonosító kazetta (dögcédula), a Hadtörténeti Múzeum Levéltárának tájékoztatója, szórványos, ellentmondásos adatok, amelyeket C. E. második világháborúban eltűnt (?) honvéd lánya apja életének utolsó hónapjairól idősebb rokonoktól, édesanyjától hallott. Ebből kellene összeállítani Voloncs Lajos sepsiszentgyörgyi iparos életének második világháborús történetét, elestének vagy eltűnésének tényét.
2017-02-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 2.

Vörösmarty MihályFrankenburg megölelte Jókait a nagy siker után, és a két számra terjedő novelláért harminc forint honoráriumot fizetett, úgyhogy a Pilvaxban mint gazdag embert nagy éljenzéssel fogadták a fiatal írók, akiknek köztársaságában egy karikacsapásra nagyot emelkedett rangban, márpedig a rangkülönbségek sehol se respektáltatnak oly bizonyosan és olyan igazán, mint Bohémiában.
2017-02-17: História - Puskás Attila:

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesülNaplórészletek

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesül (Naplórészletek)Puskás Jenő nagybátyám, édesapám bátyja, a Székely Hadosztály Verbő­czy-zászlóaljában vett részt 1919-ben a – francia tüzérséggel és huszárokkal is megerősített – román csapatok elleni harcokban. A Budapesten jogász hallgató Jenő hadapród őrmester és bajtársai a rohamosan teret nyerő románok előrenyomulásának megállítását kikényszerítő szándékkal Belényes körzetében bocsátkoztak eredményesnek látszó állóharcba az ellenséggel. A zászlóalj katonái, 17–18 éves fiúk, a nagyváradi honvédtisztképző iskola növendékei voltak, kevés harci kiképzéssel. Hazájukat védték és tapasztalat hiányában is hősiesen álltak ellen a számbeli fölényben lévő román–francia csapatok nyomásának. Nagybátyám naplójában leírja megsebesülésének történetét. A hosszabb történetből idézek.
2017-02-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 1.

Preiszler József tollrajzaA Pilvax-asztal Jókai éppen a huszadik évét töltötte be, illetve egy pár nappal volt túl rajta, mikor február elején Pestre utazott, hogy a Molnár József ügyvéd híres irodájában mintegy előkészüljön az ügyvédi cenzúrára, azt letegye, és azután végképp megtelepedjék Komáromban.
2017-01-12: História - Jancsó Árpád:

Az igazságtalanságot nem tűrő Székely MargitRégi iskolaigazgatók

Tanítónő, tanár, középiskolai aligazgató és igazgató, Székely Margit a pávai primor Székely család elsőszülött gyermeke. Édesapja, Gyula a rétyi takarékpénztár tisztviselője volt, édesanyja az egerszegi Bíró Margit. Édesapjáról mint szomorú érdekességet említette unokaöccse, dr. Székely Zsolt, hogy ő volt a Székely Mikó Kollégium első hősi halottja az első világháború idején: a galíciai fronton a tűzvonalból mentette ki dr. Bogdán Rajcs Zsolt édesapját, Andrást, de sajnos, ő 1916. március 21-én Galíciában, Gorodishche város közelében elhunyt.  
2017-01-12: História - Józsa Lajos:

Mikor egyesült Kanta Kézdivásárhellyel?

Beke Ernő gyűjteményébőlOrbán Balázs A Székelyföld leírásában azt írja, hogy Kézdivásárhely 1848-ban egyesült Kantával. Cserey Zoltán és Binder Pál történészek 1992. július 25-én a Háromszék napilap Településeink című rovatában így írnak: „Kézdivásárhellyel összeépült és vele 1849. december 31-ikén hivatalosan is egyesült a helység, Kanta.”  
2017-01-04: História - József Álmos:

Emeltek-e szobrot 1940-ben Sepsiszentgyörgyön Andrei Mureșanunak ?

Gheorghiu és a gipszmintaVolt kollégám érdeklődött: van-e tudomásom arról, hogy a harmincas évek végén Szentgyörgyön szobrot állítottak Andrei Mureșanunak, a ’48-as román forradalmárnak, a neves román költőnek, a Deșteaptă-te, române! kezdetű, 1990 óta a román nemzeti himnusz szövege írójának? Meglepődve fogadtam kérdését, hisz ez olyan várostörténeti adalékot jelentene, melyről eddig a nagyközönségnek nem volt tudomása. Erre elmondta: brassói barátja kérte fel, kísérné el egy várostörténeti sétára Zanelli Gheorghiu bukaresti fizikust, aki nála annak a Zoanel Gheorghiu szobrásznak fiaként jelentkezett be, aki a harmincas évek végén Mureșanu alakjának sepsiszentgyörgyi megformázását vállalta el.