Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. május 1., hétfõ 01:28
Köszöntjük Fülöp, Jakab nevű olvasóinkat!
Múltidéző » História
2017-04-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /13.

Nem volt most Pesten valami kellemes élet. Kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett, ahol nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. A lap nem volt már hatalom, mint azelőtt. Egyáltalában nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak, többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. A kereskedők kezdtek nem bízni többé a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment, senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket.
2017-04-22: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /12.

Madarász LászlóMadarász Lászlót a nagy felsülés nemhogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte, különösen Jókaira uszítá lapjait, melyeknek sikerült is meglehetősen felingerelni ellene a politizáló köröket, kikiáltván őt hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált, és „elhamarkodott lépései” sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március tizenötödike volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázúdult.
2017-04-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /11.

Kossuth LajosJókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni cikkei­ért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet, most a mérsékelt Nyáry tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadtságával kezdi működését a Közlönyben.
2017-04-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /10.

Rózsa SándorOly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé. Jókait ez alkalommal egy érdekes, írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres haramiát, Rózsa Sándort, aki százötven főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, és vigye meg neki a pecsétes menlevelet.
2017-04-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 9.

Édesanyja (Jókai festménye után, 1843)A férfi sorsa a nő (3.) Íme a Jókai első önálló lépése, a fészekrakás, ahogy közönségesen mondják, milyen zűrzavart, feldúlást és összeomlást okozott.
2017-03-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 8.A férfi sorsa a nő

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 8. (A férfi sorsa a nő)Ez idő tájra esik a „német vezényszó” kérdése a nemzetgyűlésben. A ház többsége az augusztus 21-iki szavazásnál meghagyta a katonaságot eddigi osztrák szervezetében 222 szavazattal 115 szavazat ellen. Petőfi roppant megbotránkozott, különösen Vörösmarty Mihály ellen fordult haragja, aki a többséggel szavazott. Mint egy tűzokádó, úgy önté epéjét a Vörösmartyhoz című költeményben, melyet azonnal az Életképekhez vitt.
2017-03-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 7.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 7.A férfi sorsa a nő A március tizenötödikét követő mozgalmak igénybe vették az Életképek írói csoportját, a nemzetőrség szervezése, fölfegyverzése sok utánjárást igényelt, amiben Jókai élénken részt vett. A föllelkesített nép nap nap után a Nemzeti Múzeum elé gyülekezett, azt folyton ébren kellett tartani beszédekkel. Mert ha egyszer a lelkesedés elalszik, azt nem lehet többé felkölteni. Csendes irodalmi foglalkozásra, novellák, regények komponálására és megírására nem jutott idő. Furcsán fog kinézni idén a karácsonyi könyvpiac. Az Életképeken hamar észrevehető a hanyatlás. A munkatársak nem dolgoznak; úgyszólván maga kénytelen megírni az egész lapot, azt is sebesen, mert meg kell jelennie a gyűléseken; végre is szónokolni nagyobb élvezet az írásnál, mert itt a szellemi aprópénzt rögtön beváltja a nép éljenekre, holott az irodalmi nagy bankóért is csak nagy sokára csöppen innen-onnan egy kis elismerés.
2017-03-15: História - :

Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Megérkezett Sepsiszentgyörgyre Berde Mózsa szobra, melyet ma avatnak. Albert Levente felvételeMa avatjuk Berde Mózsa egész alakos szobrát Sepsiszentgyörgyön. A szoborállítás gondolata lapunkban jelent meg a forradalmi kormánybiztos, a mecénás születésének kétszázadik évfordulóján. Szoborbizottság alakult, pályázatot írtunk ki, így az idei március 15-i ünnepségek egyik kiemelt pillanata Har­math István Baján élő székelyudvarhelyi szobrászművész alkotásának leleplezése. Az eseményt lapunk Egyed Ákos akadémikus Háromszék 1848–1849 – Forradalom, szabadságharc című művéből vett szerkesztett részletek közlésével köszönti.
2017-03-15: História - :

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetőjeMi történt Háromszéken az agyagfalvi gyűléstől az önvédelem elhatározásáig? Ezzel a kérdéssel azért is foglalkoznunk kell, mivel mind az irodalmi feldolgozások, mind a tudományos igényű munkák hallgatnak róla. E hallgatás oka a források hiánya, s nem valami szándékosság, de végül is a dolgok nem ismerése megbosszulta magát: a szerzők nem láthatták és nem láttathatták valóságos fejlődésében az önvédelmi háború kibontakozását, ez pedig a véletlenek, a szubjektív tényezők túlértékeléséhez vezetett. Csodát láttak ott is, akkor is, ahol és amikor tudatos szervezőmunka és cselekvés vitte előre a dolgokat.
2017-03-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 6.

Petőfi szaval a Nemzeti MúzeumnálNagy nap Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-e Magyarország életében. Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nemigen aludt, mert már hét órakor talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be, nagy disputában a nyalka Dobsával. Különösen megörültek báró Nyáry Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár jurátus is beváltotta szavát, de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalomcsináláshoz.
2017-03-11: História - Csinta Samu:

Negyvennyolc, a fölülírhatatlan emlékBeszélgetés Cserey Zoltán helytörténésszel

Albert Levente felvételeA Háromszék történetének legnagyobb teljességű társadalmi összefogását hozó 1848-as forradalom és szabadságharc közel 170 év távlatából is bennünk él és lüktet – tartja Cserey Zoltán. A sepsiszentgyörgyi helytörténésszel székelységtudat-ápolásról és hiányérzetekről is beszélgettünk.  
2017-03-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 5.

Vasvári Fehér PálEgy kis hullámzás (2.) Az ifjak szeméről a hályog kezdett leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsapott bennünket.
2017-03-04: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 4.

Szendrey JúliaEgy kis hullámzás Párizs felől fújt a szél; onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék. A magyar társadalom nagy átalakuláshoz fogott. Lázas készülődés indult meg a szívekben és elmékben. Egy láthatatlan szellem fúr, farag, olt és idomít. Gróf Széchenyi István már évek előtt jobban és hívebben megírta, mi fog a jövő évben (1848-ban) bekövetkezni, mint ahogy majd megírja főtisztelendő Horváth Mihály évek múlva, hogy mi következett be.
2017-02-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 3.

Jósika MiklósJókainak voltak olyan erényei is, amelyekről a magyar kritika nem is álmodott, mert még nem jelentkeztek eddigelé. Legalább sehol se említik a kritikusai irályának csodálatos természetességét. Olyannak látszik amit írt, mintha magától nőtt volna. Az ember észre se veszi, hogy olvas, hanem csak átnéz egy történetet. Milyen irály ez, amit észre se lehet venni! Hát még a dialógok, melyek azon melegében látszanak kipottyanni a szereplők szájából? Miféle boszorkánymester ez? Hol szerezte ez a fiatalember ezt a nagy titkot, amikor még csak hosszú évtizedek múlva jelenik meg a földi lámpák elé Dosztojevszkij és Maupassant, akiknek az emberei úgy fognak beszélni és cselekedni, ahogy az emberek tényleg beszélnek és cselekszenek?
2017-02-22: História - József Álmos:

A hazaszeretet áldozata

A családdal 1944. augusztus 20-ánNégy fénykép (kettő azonos, de különböző hátoldali szöveggel), egy hiányos katonai azonosító kazetta (dögcédula), a Hadtörténeti Múzeum Levéltárának tájékoztatója, szórványos, ellentmondásos adatok, amelyeket C. E. második világháborúban eltűnt (?) honvéd lánya apja életének utolsó hónapjairól idősebb rokonoktól, édesanyjától hallott. Ebből kellene összeállítani Voloncs Lajos sepsiszentgyörgyi iparos életének második világháborús történetét, elestének vagy eltűnésének tényét.
2017-02-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 2.

Vörösmarty MihályFrankenburg megölelte Jókait a nagy siker után, és a két számra terjedő novelláért harminc forint honoráriumot fizetett, úgyhogy a Pilvaxban mint gazdag embert nagy éljenzéssel fogadták a fiatal írók, akiknek köztársaságában egy karikacsapásra nagyot emelkedett rangban, márpedig a rangkülönbségek sehol se respektáltatnak oly bizonyosan és olyan igazán, mint Bohémiában.
2017-02-17: História - Puskás Attila:

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesülNaplórészletek

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesül (Naplórészletek)Puskás Jenő nagybátyám, édesapám bátyja, a Székely Hadosztály Verbő­czy-zászlóaljában vett részt 1919-ben a – francia tüzérséggel és huszárokkal is megerősített – román csapatok elleni harcokban. A Budapesten jogász hallgató Jenő hadapród őrmester és bajtársai a rohamosan teret nyerő románok előrenyomulásának megállítását kikényszerítő szándékkal Belényes körzetében bocsátkoztak eredményesnek látszó állóharcba az ellenséggel. A zászlóalj katonái, 17–18 éves fiúk, a nagyváradi honvédtisztképző iskola növendékei voltak, kevés harci kiképzéssel. Hazájukat védték és tapasztalat hiányában is hősiesen álltak ellen a számbeli fölényben lévő román–francia csapatok nyomásának. Nagybátyám naplójában leírja megsebesülésének történetét. A hosszabb történetből idézek.
2017-02-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 1.

Preiszler József tollrajzaA Pilvax-asztal Jókai éppen a huszadik évét töltötte be, illetve egy pár nappal volt túl rajta, mikor február elején Pestre utazott, hogy a Molnár József ügyvéd híres irodájában mintegy előkészüljön az ügyvédi cenzúrára, azt letegye, és azután végképp megtelepedjék Komáromban.
2017-01-12: História - Jancsó Árpád:

Az igazságtalanságot nem tűrő Székely MargitRégi iskolaigazgatók

Tanítónő, tanár, középiskolai aligazgató és igazgató, Székely Margit a pávai primor Székely család elsőszülött gyermeke. Édesapja, Gyula a rétyi takarékpénztár tisztviselője volt, édesanyja az egerszegi Bíró Margit. Édesapjáról mint szomorú érdekességet említette unokaöccse, dr. Székely Zsolt, hogy ő volt a Székely Mikó Kollégium első hősi halottja az első világháború idején: a galíciai fronton a tűzvonalból mentette ki dr. Bogdán Rajcs Zsolt édesapját, Andrást, de sajnos, ő 1916. március 21-én Galíciában, Gorodishche város közelében elhunyt.  
2017-01-12: História - Józsa Lajos:

Mikor egyesült Kanta Kézdivásárhellyel?

Beke Ernő gyűjteményébőlOrbán Balázs A Székelyföld leírásában azt írja, hogy Kézdivásárhely 1848-ban egyesült Kantával. Cserey Zoltán és Binder Pál történészek 1992. július 25-én a Háromszék napilap Településeink című rovatában így írnak: „Kézdivásárhellyel összeépült és vele 1849. december 31-ikén hivatalosan is egyesült a helység, Kanta.”  
2017-01-04: História - József Álmos:

Emeltek-e szobrot 1940-ben Sepsiszentgyörgyön Andrei Mureșanunak ?

Gheorghiu és a gipszmintaVolt kollégám érdeklődött: van-e tudomásom arról, hogy a harmincas évek végén Szentgyörgyön szobrot állítottak Andrei Mureșanunak, a ’48-as román forradalmárnak, a neves román költőnek, a Deșteaptă-te, române! kezdetű, 1990 óta a román nemzeti himnusz szövege írójának? Meglepődve fogadtam kérdését, hisz ez olyan várostörténeti adalékot jelentene, melyről eddig a nagyközönségnek nem volt tudomása. Erre elmondta: brassói barátja kérte fel, kísérné el egy várostörténeti sétára Zanelli Gheorghiu bukaresti fizikust, aki nála annak a Zoanel Gheorghiu szobrásznak fiaként jelentkezett be, aki a harmincas évek végén Mureșanu alakjának sepsiszentgyörgyi megformázását vállalta el.  
2016-12-17: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest40. / részletek

Az Ady Endre LíceumHamis hírek terjesztésével többször is szítottak gyűlöletet: az iskolák háborújában, március 15. ünneplésekor, majd az ezeket követő marosvásárhelyi véres események idején, de augusztus 30-án, a bécsi döntés évfordulóján és december 1-jén, Románia nemzeti ünnepén is.
2016-12-10: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest39. / részletek

Hencz Hilda: Magyar Bukarest (39. / részletek)Lehet még szó a holnapról? Ceaușescunak sikerült megalkotnia az új embert, aki kettős nyelvezetet használt, akinek a hazugság léte természetes velejárójává vált, aki megjátszotta a lelkesedést és a „mélységes hálát” megalázója és kínzója iránt. Nem csoda, hogy a leghevesebb és legvadabb tapsolnokok szempillantásnyi idő alatt és minden nehézség nélkül meggyőződéses demokratává váltak. A román társadalom mindmáig tartó súlyos erkölcsi válsága miatt lehetetlen megtudni, hogy az 1989. decemberi eseményekben élen járók közül ki volt jóhiszemű résztvevő, és ki teljesített még ekkor is „megfigyelői” szolgálatot, vagy kinek kellett feladatként társait, barátait, a tömeget befolyásolnia, manipulálnia.  
2016-12-05: História - :

Magyar huszárok Bukarestben

Magyar huszárok Bukarestben100 évvel ezelőtt foglalták el az Európa egyik legmodernebb erődrendszerével rendelkező Bukarestet a magyar alakulatokat is magában foglaló központi hatalmak hadseregei – miután megakadályozták a mélyebb román benyomulást Magyarországra. A román front különlegességét az adja, hogy a két szemben álló csoportosulás szinte minden európai tagja képviseltette magát, ráadásul az állóháború vérszivattyúja helyett itt dinamikus, mozgó hadmozdulatok zajlottak.  
2016-12-03: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest38. / részletek

Köpeczi BélaA bukaresti magyar líceumot már a hetvenes években, Tulipánt Ilona igazgatósága alatt megpróbálták a szomszédos Iulia Hașdeu-líceumba olvasztani, de az igazgatónő és a szülői bizottság tagjai által aláírt, Fazekas Jánoshoz eljuttatott kérés megmentette az iskolát a felszámolástól. 1972–1988 között a szülői bizottság elnöke Lőrinczi Gyula volt, a katonai műszaki akadémia tanára, három gyermek édesapja. Kezdeményezésére ez idő alatt nyolc beadvánnyal fordultak a hatóságokhoz, a bukaresti magyar iskola hagyományaira hivatkozva tiltakoztak a tanárok alacsony szakmai felkészültsége és a magyar tanárok románokkal való helyettesítése miatt, ugyanis lassan már minden tantárgyat románul tanítottak.
2016-11-26: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest37. / részletek

Király KárolyCenzor minden kiadványnál és kiadónál volt, nem csak a magyaroknál, és a Securitaténak is megvoltak mindenütt a besúgói, még a tömbházak adminisztrátorai között is, ám a magyaroknak ráadásul tűrniük kellett a velük szemben egyre intoleránsabb Ceaușescu mind jobban elszabaduló nacionalizmusát is. Ceaușescu tulajdonképpen a XIX. században elkezdett politikát folytatta: a magyarok asszimilációját célzó stratégiája kidolgozását és életbe ültetését sorozatos támadásokkal hangolta össze. E politika hivatalos kezdőjelét az 1972-es pártdirektívák adták meg, amelyek célként tűzték ki a román állampolgárok „társadalmi és nemzeti homogenizálását”. Erősödött a terror, fokozódtak a magyarok elleni megszorító intézkedések, melyeket nem ritkán egy-egy magyarországi vagy más külföldi megnyilvánulás is kiválthatott.
2016-11-19: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest36. / részletek

Domokos GézaA Ceauşescu-kor és az utána következő első évek legerősebb magyar személyisége a mintegy négy évtizedig Bukarestben tevékenykedő Domokos Géza. Akárcsak Huszárnak, neki is „egészséges” származása volt. Édesapja vasúti munkás, aki miután elbocsátották, Bukarestbe jött munkát keresni; felesége szakácsnő lett egy miniszter házában, neki a gazda több tucat kutyáját kellett gondoznia. Néhány év után elköltöztek a fővárosból, a rohamosan fejlődő Azugán találtak munkát. Itt járta ki Domokos Géza az elemi iskolát román nyelven, majd a sepsiszentgyörgyi református kollégiumban folytatta tanulmányait. Moszkvai, a Maxim Gorkij Irodalmi Intézetnél eltöltött diákévei után Bukarestben telepedett le, és az Előrénél, majd a Pionírnál és az Ifjúmunkásnál dolgozott. Ekkorra már megjelent két riportkötete, amelyekre egyáltalán nem volt büszke, és rájött, hogy az újságírás nagyon veszélyes és kompromisszumokkal teli mesterség. 1961-től könyvszerkesztésre váltott az Irodalmi Kiadó nemzetiségi osztályán; nagyon jól együtt tudott dolgozni a kiadó igazgatójával, Ion Bănuţă költővel és Mihai Şora íróval.
2016-11-15: História - Szekeres Attila:

Újabb kutatások – új megvilágításHáromszék középkori településtörténete

A zaláni református templom. A szerző felvételeHáromszék és Erdővidék középkori településtörténetének kérdései címmel tartott vetített képes előadást Fehér János erdővidéki művészettörténész Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Ezennel új előadás-sorozat indult – mondotta felvezetőjében a házigazda szerepét betöltő Tóth-Bartos András, a múzeum történésze. Az intézmény és az Erdélyi Múzeum-Egyesület partnerségében zajló előadás-sorozat Székelyföld középkori történetének legújabb kutatási eredményeit igyekszik bemutatni Sepsiszentgyörgyön. Jövő héten Csíkszék, azután Marosszék és Gyergyószék településhálózatával ismerkedhetünk meg.  
2016-11-12: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest35. / részletek

Huszár SándorA magyarok életében jelentős kulturális esemény volt A Hét megjelenése 1970. október 23-án.  1970-ben Bukarestben tíz magyar lap is megjelent: egy napilap, öt hetilap, egy havi és egy negyedéves folyóirat, valamint két fordítás: a Hivatalos Közlöny és egy havonta jelentkező méhészlap. A lapok arcéle változatos volt. Az Előre csapata néhány éve szerkesztett egy falusiaknak szánt hetilapot is, a többi újság a munkások, munkásfiatalok, pionírok, a tanügyesek és a könyvtárak számára készült.
2016-11-05: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest34. / részletek

Bodor PálMásik, 1969-ben létrehozott intézmény a bukaresti egyetem hungarológia katedrája volt. A magyar nyelv és irodalom tanítása a bukaresti egyetemen nem új keletű ötlet, már Bitay Árpád és Avram P. Todor is gondolt rá, de csak 1956-ban kezdett Marosi Sándor fakultatív magyarnyelv-kurzust tartani a keleti nyelvek katedráján.