Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Ştefan Vlaston: Iskola a léthatáron

2019. augusztus 31., szombat, Vélemény

A lányom, V. osztályos diák, naponta 12–13 órát tölt széken ülve (hatot az iskolában, nem ergonomikus padokban, hármat reggel az iskolakezdés előtt és további kettőt-hármat este, 10 óráig), különben nem készül el a házi feladatokkal. Az iskolatáskája 5–7 kilót nyom (ő 27 kilós). Szabadidős vagy művészeti tevékenységekre nincs ideje. Sír, hogy gyűlöli az iskolát. A gyermekpszichiáter „pánikrohamokkal kísért általános szorongásos zavart” állapított meg nála, gyógyszeres és pszichoterápiás kezelési javaslattal! Ez egy neurológus orvos diagnózisa.

Hogyan jutottunk idáig?

Többen írtunk a gimnáziumi diákok túlterheltségéről. Egyiknek sem volt hatása. Közeleg a tanévkezdés és a helyzet változatlan. VII. osztályban 31–33 óra van hetente, a VIII. osztály esetében a kerettanterv 31–34 órát ír elő. A más anyanyelvű iskolákban (a szerző a nem román nemzeti közösségi iskolákra utal – a szerk.) a VII. osztályban már elérik a 36 órát hetente, mert az anyanyelv oktatására 4 óra van előírva. Naponta ez 7 vagy akár 8 órát is jelent azokban az osztályokban, ahol más anyanyelvet is oktatnak. Plusz még 2–3 óra a felkészülésre, ami azt jelenti, hogy egy 11–13 éves gyermek 9–10 órát dolgozik naponta, vagyis többet, mint a felnőttek. Elfogadhatatlan az ilyen pedagógiai és orvosi aberráció. Más országokban is vannak ilyen órarendek, de a diákoknak vannak játékprogramjaik, tanterven kívüli tantárgyaik, színház, zene, tánc, festészet, érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő személyes projekteken dolgozhatnak. Össze sem hasonlítható azzal, ami nálunk van, elméleti tantervvel, gyakorlati alkalmazások, interdiszciplináris kapcsolatok nélkül.


A következő volt a trükk

A diáknépesség az utóbbi 15–20 évben 1,2 millióval csökkent. Így az Oktatási Minisztérium a szakszervezetek nyomására folyamatosan növelte a kerettanterven belüli óraszámot, egészen az észbontó heti 34–36 órás mértékig, nehogy pedagógusi normák tűnjenek el. Azon az áron, hogy ezzel súlyosan károsítják gyermekeink egészségét.

Az oktatási rendszerünk nem a diákok igényeihez, érdekeihez és tehetségéhez igazodik, hogy azokat a készségeket fejlessze, melyek az egyes diákok személyiségére jellemzők. A maga módján minden diák értékes. Az iskolának kell felfedeznie tehetségeit és személyre szabott képzést nyújtania neki. Nálunk az iskola Prokrusztész ágyaként, darálóként viselkedik, amibe minden diák bekerül és menekül, aki tud.

Elképzelhető, hogy sok iskolában nem 7 órát tartanak naponta, hanem csak ötöt-hatot, a tanárok mégis teljes fizetést kapnak. Ez jogilag az „állami költségvetésből való lopás” kategóriájába tartozik, és többek között jogilag is büntetendő.

Azokban az iskolákban, melyekben a tanárok úgy döntenek, hogy teljes mértékben igazodnak a kerettantervhez, a diákokat naponta hét órán keresztül tartják a padokban, ami hátrányosan hat pszichikai és testi egészségükre.

Ezt az oktatási döntnökök egy része is megértette. Így jelent meg a szenátusban a 2018/652. számon iktatott törvény, mely átlagosan heti 25 órát ír elő a gimnáziumokban.

Iohannis elnök a következő érvekkel utasította el a kihirdetését és küldte vissza a parlamentnek:
* A tantárgyakra szánt óraszám bármiféle módosítása automatikusan kihat a képzési profilra, az oktatási tartalmakra, az oktatási, tanulási és értékelési módozatokra is. Nem történt meg annak elemzése, hogy ezek a változások miként érintik a diákok képzését.
* Az óraszámok ekkora mértékű csökkentése – a legvalószínűbb módon – elbocsátási hullámhoz vezet majd az oktatási rendszerben.
* A törvény továbbá nem tartalmaz zárórendelkezéseket, melyek tisztáznák, mikortól kezdődik a nemzeti oktatásról szóló törvény 66. cikkelyén végrehajtott módosítások alkalmazása. Ezek hiányában egy sebtében, végig nem gondolt módon végrehajtott folyamattal módosítják a következő tanévtől a kerettanterveket.
* Törekedni kell az iskolában töltött időnek a végzős profiljához vagy a gyermekek képességéhez való igazítására, de semmi esetre sem kívánatos felborítani az egész rendszert, bármiféle hatástanulmány nélkül vezetve be ezt a változtatást.
Az Elnöki Hivatal ellenvetései jogosak, de nem lehet elfogadni, hogy a gyermekek napi 7 órával plusz a felkészülésre fordított 2–3 órával kezdjék az új tanévet.
Nem kell szakértőnek lenni annak belátására, hogy egy ilyenfajta napi órarend súlyosan károsítja a 11–13 éves gyermekek egészségét.
* A diákok nem tudnak naponta 7 órán keresztül figyelni, nem értik a magyarázatokat, kisebbrendűségi komplexus alakul ki bennük.
* Egy ilyenfajta tanterv megöli a diákok kíváncsiságát, amely a tanulás létfontosságú alkotóeleme.
* Nem fejlődhet ki a kritikus gondolkodás, az egyéni kezdeményezés, a kreativitás, a leleményesség.
* Pszichikai betegségek alakulnak ki a diákok elvárásai, az iskola által nyújtott szolgáltatás és a diákok által a tanulásra kifejtett erőfeszítés közötti kontraszt miatt.
* A diákok pszichiáterhez kerülnek az iskolai stressz miatt. Szomorúak, sírva alszanak el a zsúfolt órarend miatt.
* A diákok azt mondják, hogy az iskolai zsúfolt órarend, valamint a házi feladatok nagy száma miatt már nem marad idejük szórakozni és ki sem tudják magukat eléggé pihenni.
* A házi feladatok stresszfaktort jelentenek a diákok számára, sokan pedig úgy vélik, hogy ezeket gyakorlati tevékenységekkel kellene felváltani. Egy felmérés szerint a válaszolók 90 százaléka azt állítja, hogy a tantervek nem igazodnak a munkapiac elvárásaihoz és a társadalmi igényekhez.
* Nem jön létre vonzó tanulási környezet. Megjelenik az iskolával szembeni érdektelenség, sőt, az iskolaelhagyás. A gyermekek nem járnak szívesen iskolába.
* A következőképpen lehet összefoglalni oktatásunk paradigmáját: diktálás–írás–memorizálás–visszamondás–felejtés. Márpedig nem ez az iskolai oktatás célja.
* A túlzsúfolt és túlságosan elméleti tanterv mellett a diákok még azt sem tanulják meg, amit normális és természetes körülmények között megtanulnának.
* Az országos felmérés által felszínre hozott eredmény: a diákok csaknem 50 százaléka úgy fejezi be a VIII. osztályt, hogy nem ismeri a négy számtani alapműveletet és az egyszerű terület- és térfogatképleteket sem.
* Az iskolában mindennap feladatot kapnak, ami potenciálisan stresszelheti őket. Ha ezt a napi stresszt hosszú ideig figyelmen kívül hagyják, akkor ez szorongássá, depresszióvá, krónikus fáradtsággá, motivációhiánnyá, sőt, az iskolába járás megtagadásává változhat át.

Egy V. osztályos diák által megtanulandó fogalmak, csak biológiából: életközösség, enyhén sós víz, kikeltés, hidegvérűek, melegvérűek, fotoszintézis, táplálékláncok, táplálékhálózatok, táplálékkategóriák, lebontók, szimbiózis, álcázás, alakutánzás, rákfélék, beporzás, szerves vegyületek, sarjadzás, tápanyagok, pázsitfüvek, véglények, humusz, ízeltlábúak, endémiás, zárvatermők, tűhegyű, nyitvatermők, plankton, planaria, maradványfaj, submersus, troglobiontok, troglofilok, homokvonulat, fitoplankton, zooplankton, detritusz, epifiton, fogódzófarkúak, heterotróf, autotróf, szaprofita, kórokozó, egysejtű, eugléna, klorofillpigmens, hifa, micélium, rozsda, üszög, tilletia, rhizoidok, rizóma, cormophyta, spongiaria, tömlősök, lábasfejűek, kitin, kloákások, úszólábúak, méhlepényesek, erszényesek, szaprofiták.
Elég csak felsorolni ezeket a fogalmakat, hogy láthatóvá váljanak oktatásunk aberrációi.

Mi lenne a megoldás, hogy ne veszélyeztessük a gimnáziumi diákok egészségét és teljesítményét?

Az egyik fontos, de rövid távon nem megvalósítható változat az elméleti képzés elkülönítése a technikaitól már V. osztálytól kezdve, amit Németországban sikeresen alkalmaznak. Ez a megoldás és egy új tantervi architektúra több vita- és elemzési időt igényel, és ezt az erőfeszítést eddig senki sem vállalta.

Rövid távon, a 2019–2020-as tanév megkezdéséig a következő egyszerű és miniszteri utasítással végrehajtható megoldást javasolom.

1. A Közös Törzstantervet (román kifejezéssel: trunchi comun, azaz TC – a szerk.) 25 órára kell csökkenteni az V–VIII. osztályokban, egyes tanórák áthelyezésével a KTT-ből az Iskola Döntésétől függő Tantervbe (román kifejezéssel: curriculum la dispoziţia şcolii, azaz CDŞ – a szerk.), a következőképpen: egy-egy órát el kell venni a román nyelv és irodalom tantárgytól (ezzel 3 óra marad 4 helyett), a matematikától (3 marad 4 helyett), a fizikától (1 marad 2 helyett), egy-egy órát a művészetek, földrajz és történelem tantárgyaktól, hogy végül a KTT ne haladja meg a 25 órát.
2. A diákok számára csak a KTT-ben szereplő órák kötelezőek.
3. A diákok preferenciáitól és igényeitől függően a tanárok 8–12 diákból álló csoportokat hoznak létre, akiket felkészítenek a külön általuk, a szülők tanév elején, írásban benyújtott kérésében igényelt tantárgyakból vagy tevékenységekből. Ezek a tanórák bekerülnek a pedagógusi normába és az iskola fizeti őket. Ezzel fokozódik a diákok személyre szabott képzése.
4. A tantervet három szintre kell bontani: minimális, közepes és elmélyítési. A tanárok döntik el és értékelik a három szint közötti különbségeket, pontosan mit fognak oktatni egy bizonyos osztályban oly módon, hogy biztosítsák az országos felmérő sikeres teljesítését.
5. A diákokra nem szabad nyomást gyakorolni a pedagógusi normák kiegészítése érdekében. Ha egy tanár nem képes felkelteni a diákok érdeklődését a javasolt témák iránt, vagy nem akarja átvenni a diákok által felvetett témákat, akkor hiányos normával marad.
6. Az iskolai Igazgatótanácsok és Szülői Bizottságok felügyelik ezeket a tevékenységeket és döntenek azoknak a tanároknak a megbüntetéséről, akik nem vetik alá magukat ennek a miniszteri utasításnak.

Nem kezdhetjük el a tanévet a jelenleg fennálló helyzettel.

A kormányfőnek és az egészségügyi miniszternek, akik maguk is anyák, rá kell kényszeríteniük az oktatási minisztert, hogy adjon ki sürgősen egy fenti javaslatokkal vagy más hasonlókkal is egybecsengő rendeletet. Ellenkező esetben felelőssé válnak egyes gimnáziumi gyermekek pszichikai és testi megbetegedéséért. Nincs messze a pillanat, amikor az ilyenfajta esetek robbanni fognak a médiában, súlyos imázskárokat okozva a jelenlegi kormánynak. (Adevărul/Főtér)

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a magyar feliratok lefestéséről több székelyföldi településen?
eredmények
szavazatok száma 674
szavazógép
2019-08-31: Irodalom - :

Lőrincz György: Azon az estén

Korán feküdt mindenki abban az időben. Azon az estén már csak a vacsora volt hátra nálunk is, apám ott feküdt a heverőn, édesanyám a puliszkát keverte, én és nagyapó olvastunk; a puliszkaillat belengte a szobát, aranyló fénye volt a párának is, akár a lisztnek, amelyből anyánk a puliszkát keverte.
2019-08-31: Belföld - :

Gyors megoldásra van szükség (Kormányválság)

A politikai válság gyors megoldását szorgalmazza az RMDSZ, nem támogatja az SZDP kisebbségben maradt kormányát, és ha lesz bizalmatlansági indítvány, azt meg fogja szavazni – szögezte le Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tegnap a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) marosvásárhelyi ülésén, amelyen hivatalossá vált, hogy a magyar érdekképviselet őt indítja a novemberi elnökválasztáson.