2004-08-24:
Riport: Merre tart a Feketeügy?


Két hónapja lépett tisztségbe a hét településből álló nagyközség új önkormányzata, s naponta kopognak a polgármesteri hivatal ajtaján - régi igazát, régi fájdalmára keresi a gyógyírt a nép. Nemcsak az önkormányzat, de a helybeli katolikus egyház is az útkeresés ösvényein halad, hiszen papváltás volt az eklézsiában. S bár osztogatja áldásait a nyár, s végét járja az aratás is, a lelkek mélyén a föld- és erdővagyon, a mindennapok számos égető kérdése munkál. A bajok számbavételének célja nem az egykori önkormányzat vádolása, csupán jelezni akarja, hogy Uzonban nem könnyû a hogyan tovább.
Régi gondok

Számos adatközlőnk a hogyan továbbot latolgatja, és türelmetlenül mondja: itt most más irányba kell folynia még a Feketeügynek is! A türelmetlenkedők azt hiszik, hogy az új községvezetés mindent és mindenkit visszahelyez egykori tulajdonába, aszfaltszőnyeggel borítja be az utcákat, gombnyomásra felépíti a sportcsarnokot, új ivóvízhálózatot és ülepítőt teremt, dönt a Temesvári-kastély ügyében, lép, hogy új tulajdonosa legyen a szeszgyárnak, és látható dolgokat mûvel az Uzonhoz tartozó falvakon is.
- Valóban - jegyezte meg Ráduly István új polgármester -, ezt mi is így szeretnénk, ám az eredményekhez vezető út nem könnyû, sőt, mondhatnánk, göröngyös. Régi gondja ennek a maroknyi népnek a föld és az erdő tulajdonjogi bajkötege. Közel sem fejeződött be a földosztás, költői kifejezéssel: még kér a nép! Sajnos, itt sokan jutottak földhöz olyanok, akik nem voltak jogosak. Kezdetben bőkezûen osztogatta a földeket a bizottság. Nem gondoltak arra, jönni fog még pótföldtörvény, melynek alapján még földterületeket kell visszajuttatni a népnek. Így keletkezett a földhiány. Áthidalása nehéz. Most többeket felháborított az a tény, hogy a volt önkormányzat visszavett az eleinte kiosztott 50 áras területekből, mondván, hogy azt nem jogosan kapták. Tizennégy évi használat után fájdalmas a lemondás, s a bajt az is tetézi, hogy ezeket a parcellákat csak egyesektől vették vissza. A lakosság egy részének az az óhaja, hogy Uzonban újramérjük a földeket. Nem könnyû dolog. Szeretnénk meggyőződni arról, hogy ki bír itt tetemesebb fölös földmennyiséggel. A kis eltérésekre, nyilván, nem reagálnánk, hiszen a föld nem patika. El kell mondanom, hogy mi nem hátrálnánk meg ettől a módszertől sem. Tudni kell azonban, hogy a már kiadott birtokleveleket csak törvényszéki úton lehet felbontatni.
Reflektorfényben az erdőbirtok
Lokodi Anna alpolgármester asszony a bikfalvi erdő-közbirtokosságért való harcban sok tapasztalatot szerzett.
- Félreértés ne essék - nyilatkozta -, én nem akarom beleütni az orromat a vezetőségek munkájába, a hivatalos dolgok intézését sem vállalom, tapasztalataim alapján csak segíteni szeretnék tanáccsal, és természetesen mint az önkormányzat alpolgármestere. Nem volt időm még beleásni magamat a dolgokba, de tudomásom szerint az egyházi erdő ügye már sínen van, és hasonló a helyzet az uzoni iskolaerdővel is. A többi iskolaerdő dolgait az uzoni igazgatónővel tisztázzuk. Tájékozódom a magánerdők dolgaiban. Azok valahol félúton vannak: van visszamért, de még visszaméretlen birtokrész is. Utóbbit egy falugyûlésen Lisznyóban jelezték. Külön figyelek majd az üzemtervek helyzetére, hisz valahol ott van az egyik bökkenő. Erdők ügyében évtizedekben kell gondolkoznunk. Hiába lessük az azonnali hasznot. Az erdő legyen örök vagyon, pénzhozó, ha nem nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak!
Úgy értettük, hogy valamivel tisztábbak a vizek a közbirtokosságok háza táján. Jól mûködik például Sepsimagyaróson. Jó lépésnek vélte az alpolgármester, hogy az uzoni községi erdő, a bikfalvi és a lisznyói birtokosságok már a Zágoni Mikes Magánerdészet gondnokságában vannak. Kemény diónak vélte azt a harcot, melyet az uzoniaknak kell vívniuk, hogy visszaszerezhessék a Bodzákon levő vagyonukat.
Nem mind arany, ami fénylik

A községgondok megoldásában minden lépés anyagiakat feltételez, és ebben az időben éppen ezzel állanak a leggyengébben az önkormányzatok.
- Állandó gondunk az ivóvízellátás - folytatja Ráduly István -, annak megoldása. Egy teljesen új hálózatot szándékoznánk kiépíteni, hisz a meglevő szinte javíthatatlan. Pénzalapok megteremtésén dolgozunk, miközben csődeljárás alatt van a milliárdos adósságokat felhalmozó, hozzánk tartozó Termocom szolgáltató kft. Egyelőre napi 10-12 óráig van víz, s ebben a hónapban még biztosan folynak a csapok. Ezt a haladékot a brassói csődeljáróktól tudtuk kivívni.
Nem kis gondot okoz a közeljövőben a sportcsarnok befejezése sem. Késnek a munkálatok, pénz nincs, s a polgármester nem hajlandó kifizetni a régi számlákat. A felelősség a régi vezetést terheli - mondta. Hasonló rákfenéje a helyi közéletnek a Temesvári-kastély lapunk oldalain is sokszor szerepelt tulajdonjogi helyzete. Közösségi gond azért is, mert benne mûködik a napközi és az óvoda, és mert azt az örökös a községre testálta. Időközben - papírral a kezében - új, ún. örökös jelent meg a láthatáron, kinek jogát most tisztázza a törvény. A jogsértés tisztázása Kolozsváron van - mondta a polgármester. Mi a való igaz, azt akarják tudni, s annak felfedésében nem tágítanak.
Egy sor aktuális kérdést vetettek fel még a községvezetők. A faluban hallottuk, hogy szigorúbb a fegyelem a faluházán, s hogy az új polgármester szerint: rend és fegyelem a lelke mindennek. Nem vitatjuk. Megtudtuk, hogy szoros kapcsolatot akarnak teremteni az Uzonhoz tartozó falvakkal. Rendbe teszik, ahol kell, a helyi fogadóirodákat, ahol hetente elérhető lesz valaki az önkormányzat részéről.
Bár több helyen megfelelő állapotban a mûvelődés hajléka, van még tennivaló - mondták. Ráduly István restauráltatni szándékszik a mûemlék jellegû Pünkösti-kúriát, mindent megtesz annak érdekében, hogy új tulajdonost szerezzen a szeszgyárnak, hogy helyben teremtsenek új munkahelyeket. Ezzel a céllal vette terveibe egy varroda létesítését is.
A hit szárnyai alatt

Ki merné ma azt állítani, hogy ebben a nehéz korszakban, a változások időszakában nincs szükség a hitre, avagy a felgyorsult időben nincsen idejük az embereknek lelki elmélyülésre? Ilyen gondolatokkal adták hírül a fák árnyékában pihenő uzoniak, hogy új papjuk van a katolikusoknak, és hogy még nem melegedett meg a szék a református lelkipásztor irodájában sem.
A közel ötezer lelket számláló Uzonban négy felekezet mûködik, egymással baráti kapcsolatban. Ennek egyik fészke a vegyes házasságú család. A legnépesebb közel 1800 taggal a református gyülekezet. A sort a félezernyi hívőt számon tartó katolikusok folytatják. Alig kétszáz lelket számlál a görögkeleti kisközösség, s él Uzonban közel félszáz unitárius is.
Ottjártunkkor szorgalmas asszonykezek takarították a katolikus parókiát. T. László András plébános távozása után t. Albert Imrét helyezte ide a főhatóság.
- A Bákó megyei Gyimesbükkből jöttem ide - mondta az új plébános -, de már azelőtt is szolgáltam nehéz missziós helyeken. Ilyen volt a Mezőség, Wass Albert és Sütőék szülőtája. Voltam káplán Székelyudvarhelyen, de ismerem már a felső-háromszéki Szentföldet is szentkatolnai plébánosként, akár a kertvárosban: Nyujtódon, Szászfaluban, Sárfalván. Zabolát is választhattam volna, de úgy éreztem, Uzon csendesebb hely. Nyitott lélekkel és nagy akarattal munkálkodom itt is a lelkeken, hogy könnyebb legyen ezeknek az embereknek az élete. Gondom lesz a filiákra is: Lisznyóra, Kökösre...
Lapunk több alkalommal írt már a református egyházban zajló eseményekről. Ungvári Barna András lelkipásztorhoz a gondnok, Szabó Imre - tehetséges virágkovács és toronyóramester - társaságában kopogtattunk be azzal a céllal, hogy az előttünk levő nyárutó egyházi eseményei felől érdeklődjünk. ,,Kötelességünknek tartjuk - fejtette ki -, hogy augusztusban ünnepi istentiszteleten emlékezzünk meg huszadikáról.? Ezt követően rendezik Lisznyópatakon az immár hagyományos református ifjúsági tábort. Szeptember első hetében tartják a gyermekek bibliahetét, szeptember 18-án Uzonban kerül sor rendezvényre.
Kötések és kapcsolatok
Több településünk esetében őrségváltáskor dugába dőltek a testvérkapcsolatok. Az uzoni önkormányzatiak nem így akarják. Uzonnak hivatalosan nem három, hanem csak egy testvértelepülése van, Csorvás. Ennek önkormányzatával már felvették a kapcsolatot, s az alpolgármesternek alkalma volt ellátogatni Mendére és Tolna városába, azokra a településekre, melyekkel kapcsolat született ennek előtte.
- A menedeiek eddig az egyházi kapcsolat irányában tettek lépéseket - nyilatkozta Lokodi Anna. - Ebben az ügyben a lelkészeknek kell majd lépniük, ha a gyülekezet is úgy akarja. Mi természetesen nem zárkózunk el a más jellegû közösségi kapcsolatoktól sem. Tolna városával is felvettük újra a kapcsolatot. Gondolom, hogy ha mindkét fél úgy akarja, a jövőben hivatalossá tudjuk tenni ezt a testvérkapcsolatot is. Az ilyen jellegû kapcsolatokat a közösség javára mindketten - én is, a polgármester is - fontosnak tartjuk.
*
Délutánra esőfelhők borították be az Uzon feletti kéklő eget. Nem a bajok, nem a nehézségek jelképeként - azokon így-úgy túl lesz majd ez a közösség is.
A felhők mögött mindig ragyog a nap, s fényre derül a remény.
Kisgyörgy Zoltán


<< vissza