Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. június 25., vasárnap 18:49
Köszöntjük Vilmos nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-06-24: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /20.

Kemény Zsigmond-emlékművet avattak június 17-én PusztakamarásonVolt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól és lekötötte érdeklődését. Ez az özvegyasszony (amint Tóth Kálmán énekelte róla később: „mindnyájunknak édesanyja”) tíz éve hordta már a gyászfátyolt, és most egyszerre valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nemsokára jobbra fordul.
2017-06-22: Életutak - Iochom István:

Esztelnektől MontreáligBeszélgetés a 92 éves Baka Károly nyugalmazott építészmérnökkel

A szerző felvételeA közelmúltban ismét szülőföldjére, Felső-Háromszékre látogatott Baka Károly ny. építészmérnök, aki kereken hatvan éve Kanadában él. Legutóbb két esztendeje járt Kézdivásárhelyen, amikor 2000 kanadai dollárt adományozott a kantai minorita rendház felújítására.
2017-06-22: Életutak - Puskás Attila:

Iskolaigazgatóim

A március 29-ei Háromszékben megjelent írás (Jancsó Árpád – Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akart) eszembe juttatta rövidre sikerült tanári pályám igazgatóit. Köztük magát Perjessyt is. De vegyük rendre. Jól indult, ám rosszul végződött tanárságom három iskolában hagyott nyomot, ha nem is diákjaimban, de bennem kétségkívül.
2017-06-15: História - :

Mindenben szeretetTovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság

János ZsigmondA csíksomlyói búcsú történelmi háttere körül minden évben sok félreértés, téves ismeret terjed -- ezek eloszlatása végett néhai Dr. Szabó Árpád 2007-ben, a kolozsvári Szabadság napilapban megjelent írását idézzük alább. Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is. Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.
2017-06-10: Életutak - Csinta Samu:

Életszimfónia fuvolára és zongorára – Beszélgetés Simon Gábor nyugalmazott operaigazgatóval

Életszimfónia fuvolára és zongorára – Beszélgetés Simon Gábor nyugalmazott operaigazgatóvalSepsiszentgyörgyi, mégis „rossz” származása ellenére a Kolozsvári Állami Opera történetének leghosszabb ideig regnáló igazgatójaként vonult nyugalomba Simon Gábor. Zenészsors a kommunista korszakból a mába vezető meredek és enyhébb kanyarokkal.
2017-06-10: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /18.

Gyulai PálA Pesti Naplót báró Kemény Zsigmond vette át Török Jánostól 1856-ban. Ez az elterjedt, nagy tekintélyű orgánum vitte be eleinte legjobban a közönségbe a Jókai-kultuszt. Amint vice versa Jókai regényei szaporították meg nagymértékben a Napló előfizetőit és olvasóit.
2017-06-03: História - :

Szakály Sándor: A Párizs környéki békeszerződések

Trianon, 1919 – Joseph Finnemore festményeTrianon. Egy szó, amelyben szinte benne foglaltatik az egész XX. századi magyar történelem, pontosabban annak az 1920. június 4-ét követő, napjainkig terjedő időszaka. A központi hatalmak I. világháborús vereségét követően a győztesek, az antanthatalmak felülírták korábban hangoztatott, de 1918-ra már „teljesen elfeledett” békeelveiket. Igazi győztesként viselkedtek. A vae victis ókori elvét tartották követendőnek. Nem figyeltek sem a korábbi ígéreteikre, sem a legyőzöttek helyzetére. Új világot alakítottak ki a Párizs környéki békeszerződésekkel – amelyek sokkal inkább a győztesek által megfogalmazott diktátumok voltak, mint a vesztesek szempontjait is figyelembe vevő szerződések.
2017-06-03: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /17.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /17.)A Janicsárok végnapjainak nagy port fölvert sikere sokszorozza kedvét, beutazza Erdélyt a Török világ Magyarországon című regényéhez keresve adatokat és hangulatot, de már ugyanekkor a Fehér rózsa meséje is bejegyeztetik kis noteszébe, a megírandó regények sorába.
2017-05-27: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /16.

Gyulai Pált, ki már akkor szenvedélyes disputáló volt, elidegenítette a Vasárnapi Újságtól egy kritika, mely valami rossz munkát szertelenül megdicsért, egy efölött támadt vita hevében kivált a szerkesztőségből, de megmaradt Pákhkal a közös lakásban, s minden vasárnap reggel, mikor a lap megjelent, benyitott szobájába: – Jó napot. Jobb lapot!
2017-05-23: Emlékezet - József Álmos:

Történelem bélyegeken

A kiadott felülnyomású bélyegek egy részeAz első világháború centenáriumának éveit éljük, s amint időben egyre közelebb kerülnek az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának főbb mozzanatai – befejezve az 1920. június 4-i trianoni döntés megmásíthatatlan határozataival –, úgy sokasodik az eseményeket különböző szemszögből vizsgáló kutatási eredmények, megemlékezések, kiállítások sorozata. Jelen írásomban az 1918. november 13-án az antant hatalmak és a Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyult következményeinek postatörténeti vonatkozásaiból, valamint „a menteni, ami menthető” kísérletekből próbálok érdeklődésre számot tartó dokumentumokat bemutatni.  
2017-05-20: Életutak - Csinta Samu:

Egy erdélyi identitású világpolgár – Beszélgetés Csaba Péter karmesterrel, a Francia Becsületrend kitüntetettjével

Egy erdélyi identitású világpolgár – Beszélgetés Csaba Péter karmesterrel, a Francia Becsületrend kitüntetettjévelPaganini-verseny győzteseként, kiemelt státusú szólistaként is bezártnak érezte magát Romániában, emberi-művészi szabadságra vágyott. A kolozsvári születésű Csaba Péter karmester-hegedűművésszel becsületről és becsületrendről egyaránt beszélgettünk.
2017-05-20: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /15.

Arany JánosEgyetlen rokona volt Pesten, özvegy Szücs Lajosné, ki asszonyi tapintattal annyira meghajlítá a szigorú Jókay Józsefnét komáromi látogatásai alkalmával, hogy már 1850 nyarán azt a jó hírt hozhatta onnan, hogy Jókayné is békülni akar, és szívesen veszi, ha fia és menye meglátogatják.
2017-05-18: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Tercsike néni, a pedellus

Tercsi néni családja körébenA Mikes Kelemen Főgimnázium jeles, elhunyt igazgatóiról írt megemlékezéseim után – amellyel iskolatörténeti bepillantást is nyújtottam –, mielőtt jeles tanáraink emlékét idézném, hadd iktassak be egy rendhagyó mementót.  
2017-05-13: Emlékezet - :

Sylvester Lajos: Utókezelésen

Sylvester Lajos: UtókezelésenÖt esztendeje eltávozott barátunk és kollégánk, lapunk főmunkatársa, SYLVESTER LAJOS, életünk szenvedélyes firtatójaként utolsó kórházi napjait is hivatásának kötelékében élte, az általa Fekete Doboznak nevezett irattartóba gyűjtve följegyzéseit a környező világról. Anyaga egy részét még életében három folytatásban közre is adta lapunkban, most emlékét idézve az utolsó szemelvényt közöljük hagyatékából.  
2017-05-13: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /14.

Mit – mondá ő – huszonöt magyar íróért tartani külön nemzetiséget!Szomorú napok Elfogadta az ajánlatot, s a Rákóczy  János kocsiján menekült a megelevenedett országutakon, melyek tele vannak menekülők sokaságával: kopott ruhájú honvéd, ijedt arcú polgár, roskatag siránkozó gyermek tarka zűrzavaros egyvelegben. Poggyászos szekér, száguldó lovas. Megy-megy vaktában, hajtva a rémület és életösztön által. Van, aki szembe jön, az is menekül, van, aki oldalt megy úttalan utaknak csapva, az is menekül. És egyik se tudja, nem megy-e éppen a veszedelembe?
2017-05-11: Emlékezet - Márk Attila:

Az érdekességek hangszere Sepsiszentkirályban

Az érdekességek hangszere SepsiszentkirálybanHa a sepsiszentkirályi egyházközség templomának első, 1819-ben épült orgonája rejtelmes orgonának nevezhető, akkor a jelenlegi joggal hívható az érdekességek orgonájának.
2017-05-11: Emlékezet - :

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógusRégi iskolaigazgatók

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógus (Régi iskolaigazgatók)Az élet egyetlen értelme a szeretet – írta Thornton Wilder. Ez a szeretet élt benne, amikor tanárként, iskolaigazgatóként halk, de mindig meggyőző hangjával, emberi tartással diákjait és kollégáit oktatta, okította, tanácsaival ellátta, irányította. Ezekkel a gondolatokkal búcsúztattam e nagyszerű pedagógust 2012. február 17-én a református temető családi sírboltjánál.
2017-05-04: Emlékezet - József Álmos:

A Vármegyeház üléstermének díszítése

Bulhardt JánosHáromszék vármegye Székháza (a későbbi Vármegyeház, ma a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár) az 1829-ben megkezdett és kisebb-nagyobb megszakításokkal majdnem két évtizedig tartó építési, kivitelezési munkálatai után egészen az 1876-os kiegyezésig, a vármegyerendszer bevezetéséig nem szenvedett különösebb átalakításokat, bővítéseket. Üléstermének – a mai Gábor Áron Terem – akkori belső berendezésére csak abból következtethetünk, hogy az 1880-as évek közepétől megkezdett apró átalakítások, szépítések mit céloztak meg.
2017-04-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /13.

Nem volt most Pesten valami kellemes élet. Kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett, ahol nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. A lap nem volt már hatalom, mint azelőtt. Egyáltalában nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak, többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. A kereskedők kezdtek nem bízni többé a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment, senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket.
2017-04-22: Életutak - Nagy Lajos:

Dr. Jakabos Kálmán, 1925–1986Orvosainkra emlékezünk

Dr. Jakabos Kálmán, 1925–1986 (Orvosainkra emlékezünk)Körorvos, majd járványtanász volt. A megelőző orvoslás megannyi közkatonájának egyike. A felső-háromszéki Nyujtódon született jómódú, földműves katolikus családban. Édesapját szintén Kálmánnak, édesanyját Vilmának hívták. A nála egy évvel nagyobb Istvánnal ketten voltak testvérek. A szülők úgy határoztak, hogy mindkét fiút taníttatják, az iskolába íratást is úgy rendezték, hogy a két gyermek egyszerre kezdje az elemi osztályt a szászfalusi felekezeti iskolában, majd a kézdivásárhelyi katolikus gimnáziumban voltak bentlakók.
2017-04-22: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /12.

Madarász LászlóMadarász Lászlót a nagy felsülés nemhogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte, különösen Jókaira uszítá lapjait, melyeknek sikerült is meglehetősen felingerelni ellene a politizáló köröket, kikiáltván őt hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált, és „elhamarkodott lépései” sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március tizenötödike volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázúdult.
2017-04-19: Életutak - :

A pelikán jegyében a Duna-deltábanBeszélgetés a 75 éves Kiss J. Botond biológussal, szakíróval, deltakutatóval

Kiss János Botond Peruban a romváros fölött1965-től a Duna-delta Múzeum, majd a Duna-delta Kutatóintézet ornitológus szakembere Tulceán. 1990 óta a Duna-delta Bioszféra Rezervátum Őr- és Ellenőr Testületét vezette. A Romániai Madártani Társaság, a Romániai Vadászati Társaság és az NGO Group Pro Delta alapító tagja.  
2017-04-15: Életutak - Csinta Samu:

A pohár mélyén ott vár az IstenHúsvéti beszélgetés Bartos Károly református lelkésszel

A pohár mélyén ott vár az Isten (Húsvéti beszélgetés Bartos Károly református lelkésszel)A nyugodt lélekkel feltett kérdés az, amelyre Isten válaszol – tartja Bartos Károly református lelkész, akivel húsvét kapcsán Pilátusról, Einsteinről, az evangelizáció rossz formáiról és a böjt ökumenizmusáról is beszélgettünk.
2017-04-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /11.

Kossuth LajosJókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni cikkei­ért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet, most a mérsékelt Nyáry tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadtságával kezdi működését a Közlönyben.
2017-04-13: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…2

Balázsy Károly szabadulása után. Ekkor 52 éves volt…A szocialista rend felforgatója Incze – született Balázsy – Ilona folytatja visszaemlékezését: – Édesapámat 1959-ben politikailag elítélték kilenc évre, Marosvásárhelyen volt a tárgyalás. Hogy milyen indokkal? Azt mondták, szimpatizált az 1956-os magyarországi eseményekkel, az „ellenforradalommal”, ahogyan a vádiratban fogalmaztak. Azt is felrótták neki, hogy azt mondta, persze kacagva, menjünk utcaseprőnek, ott legalább diplomás emberek lesznek. Hát ilyen bűnei voltak, és ezeket komolyan gondolták!
2017-04-12: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…

Incze (Balázsy) Ilona: mégiscsak paphoz mentem férjhez, s hál’ istennek, jól. Albert Levente felvételeMinden vagyonukat elvették, házukból elűzték; iskolába nem vették fel, édesapját koncepciós perben elítélték; élete első fele, a fiatalkora nélkülözéssel, megaláztatással telt – és mégsem lett megkeseredett ember. Incze – született Balázsy – Ilona túl a nyolcvanadik évén derűs nyugalommal szemléli az életet. Csak amikor emlékezni kell, akkor futja el szemét a könny.
2017-04-08: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Blényesi István, 1930–2000Orvosainkra emlékezünk

Dr. Blényesi István, 1930–2000 (Orvosainkra  emlékezünk)1930. október 19-én született Gyulafehérváron. Édesapja, Blényesi Pál (1888) eredetileg Bágyról (Torda megye) származott, csak miután hazakerült a fogságból, költözött felesége, Gábosi Jozefina városába.
2017-04-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /10.

Rózsa SándorOly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé. Jókait ez alkalommal egy érdekes, írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres haramiát, Rózsa Sándort, aki százötven főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, és vigye meg neki a pecsétes menlevelet.
2017-04-01: Életutak - Csinta Samu:

Aksakal nyelvének szűkülő tereiBeszélgetés Beder Tibor csíkszeredai tanárral

Fotó: Székelyhon.roGyakorlásképpen még elgyalogolt Zágontól Nagyváradig, az első adandó alkalommal pedig máris indult a macarköy-i magyarok felfedezésére. Beder Tibor magyarságkutatóval az iskolák szétválasztásának hőskoráról is beszélgettünk.