A harangtorony

2020. április 16., csütörtök, Történelmünk

A sorozatos földrengések pusztításainak eredményeként a sepsiszentgyörgyi református egyház többször kényszerült az évszázadok során harangtornyának akár alapjaiból való újjáépítésére is. (…) Báró Apor Péter tudósításából ismerjük, hogy egy nagy méretű földingás 1738 nyarán következett be. A torony újjáépítése a század második felében kezdődött meg, az alapozását végző fundátorokat feltehetően Brassóból hívták. Az egyházfi 1757. évi számadása szerint ezt a munkát Kőműves Márton végezte.

  • A torony építési emlékfelirata. Fotó: Szekeres Attila
    A torony építési emlékfelirata. Fotó: Szekeres Attila

Ezt követően 1758 tavaszán kötött szerződést az eklézsia a szebeni kőmívesek céhmesterével, Schmidt Jánossal és Drotloff Tamás ugyancsak szebeni pallérral. (…) A torony 1762-re készült el. (…)

1802. október 26-án hatalmas földrengés rázta meg a vidéket, amely egész Háromszéken templomok és tornyok összedőlését, meghasadását okozta. A földrengés Sepsiszentgyörgyön a templomot és a tornyot is súlyosan érintette, olyannyira, hogy utóbbi lebontását még következő év tavaszán eldöntötte az egyháztanács. (…)

1821 márciusában az egyház közgyűlése arra utasította a megyebírót, hogy az egyház kinnlévő kő, tégla, mész és egyéb, építéshez szükséges materiáléit begyűjtse, az azokkal tartozókat megszólítsa, a szükséges téglát pedig Prázsmárról beszerezze. 1824 tavaszán az építéshez szükséges állványok felállítása felőli intézkedésre utasították a megyebírót. Az engedély elnyerésével 1825 végén négy bizottságot nevezett ki az egyház úgy, hogy azok egyes területeket teljesen bejárva gyűjtsenek a torony számára. (…) Az egyház koldulókönyve sajnos nem maradt ránk, a gyűjtés sikerét azonban jól igazolja az a tény, hogy következő év őszén az egyház már egyezségre lépett a vidéken ismert, több eklézsia számára dolgozó márkosfalvi Stephán József pallérral a csonka torony újjáépítésére, az egyház által meghatározott magasságra. (…)

A pallér 1827 folyamán elvégezte a torony felrakását. Még ugyanazon évben sor került a szarvazat elkészítésére, a bádogozásra. (…) A gomb aranyozását Csűrös Mihály piktorra bízta az egyház. Végül 1828 nyarán Deák Ferenc szatmári órásmester készítette el a régi megromlott helyébe az új toronyórát. 1828 októberében, amikor az elvégzett munkálatokat az eklézsia megvizsgálta, már a harangok is fel voltak a helyükre kötve. (…) A torony – amint a rajta lévő felirat ma is hirdeti – végül 1829-re készült el.

Csáki Árpád
(Részlet A sepsiszentgyörgyi református egyház története a 17–19. században című, a Sepsiszentgyörgy Kiadónál 2011-ben megjelent könyvből)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 241
szavazógép
2020-04-16: Történelmünk - :

Emlékirat 1828-ból

Gödri Ferenc, az egyházközség lelkészének emlékirata a toronygombból
A természetnek hitek felett való kiütése által ez előtt mintegy 26 esztendőkkel földindulás által öszverázattatván ezen ekklézsia tornya, az az üdőnek viszontagságai között mindezideig öszveomolva és ruinaba vala, amikor is az ekklézsia közmegegyezésből, az üdőnek és környülállásnak kedvező állapottyában márkosfalvi Stefán Jóseff kőmíves pallért (aki 28 esztendős koros volt) ennek ruinaiból való megújjítására megfogadá, aki is ezen terhes és kétséges munkát felvállalván, ezen toronynak mind kőfalát, mind szarvazattyát egész serénységgel és józon elmével fel is rakta, úgyannyira, hogy minden előmenetelt és boldogulást az őkegyelme szorgalmatos serénységének köszönhetni, felvévén magának a szarvazásba társul futásfalvi Ambrus Jósef pallért, aki hasonló szelídséggel, szorgalmatossággal, józon elmével folytatá munkálkodásait, akiket az Isten mindketten éltessen hosszas és számos esztendőkig, s adjon segedelmet további munkálkodásokhoz, hogy soká folytathassák e földön mesterségeket. Írám S. Sz. Györgyön 1828-k Majus 22-én, mikor a gömb feltétetett.
2020-04-16: Történelmünk - :

„Megromlott tornyának hogy építse mássát”

A toronygomb egyik irata Vásárhelyi János lelkész-esperes 1761-ből való versbe szedett leírása a torony akkori újjáépítéséről.