Emlékirat 1828-ból

2020. április 16., csütörtök, Történelmünk

Gödri Ferenc, az egyházközség lelkészének emlékirata a toronygombból
A természetnek hitek felett való kiütése által ez előtt mintegy 26 esztendőkkel földindulás által öszverázattatván ezen ekklézsia tornya, az az üdőnek viszontagságai között mindezideig öszveomolva és ruinaba vala, amikor is az ekklézsia közmegegyezésből, az üdőnek és környülállásnak kedvező állapottyában márkosfalvi Stefán Jóseff kőmíves pallért (aki 28 esztendős koros volt) ennek ruinaiból való megújjítására megfogadá, aki is ezen terhes és kétséges munkát felvállalván, ezen toronynak mind kőfalát, mind szarvazattyát egész serénységgel és józon elmével fel is rakta, úgyannyira, hogy minden előmenetelt és boldogulást az őkegyelme szorgalmatos serénységének köszönhetni, felvévén magának a szarvazásba társul futásfalvi Ambrus Jósef pallért, aki hasonló szelídséggel, szorgalmatossággal, józon elmével folytatá munkálkodásait, akiket az Isten mindketten éltessen hosszas és számos esztendőkig, s adjon segedelmet további munkálkodásokhoz, hogy soká folytathassák e földön mesterségeket. Írám S. Sz. Györgyön 1828-k Majus 22-én, mikor a gömb feltétetett.

  •  Fotó: Szekeres Attila
    Fotó: Szekeres Attila

A városi birtokosok
S. SzentGyörgy várossába az 1828-k esztendőben a következendő Possessorok voltanak, úgymint: Méltóságos Datzó János úr elmaradott özvegye, méltóságos Szentpáli Susánna asszony, Méltóságos Datzó Jósef úr, Tekintetes Székely László és Móses úrfiak, Tekintetes Székely Ignátz úr özvegye, Tekintetes Mihály Elek, András, Farkas György urak és Sámuel Jóseff úrfiak.

A város elöljárósága
A helybeli tekintetes Magistratus: Városi főbíró tekintetes Király Jósef úr, Ordinarius notarius (jegyző) Kováts Gábor úr, Vicenotarius (aljegyző) Nagy István, Senator (városi tanácsos) Kis Miklós, Cserei Sámuel, Márk Sigmond, Gyárfás Imreh, Császár Sámuel.

Egyházi tisztségviselők
Ezen reformata ecclesianak: Lelkipásztora tiszteletes Gödri Ferentz úr, Rectora (iskolamestere) tiszteletes Bitai László úr, Cantora titulatus Sajtos János úr, Megyebírája (gondnoka) Kósa Móses, Aedilisse (egyházfija) Szabó Dániel, Butak András, Kis István, Gyárfás Jóseff, Kósa Dávid, Benkő (Elek?), Harangozója Dálnoki Imreh Dániel.

Támogatók
Ide való örmény kereskedő emlékezetet érdemel, mert catholica religion lévén, ugyan mégis ajándékozott 100 rénesforintokot ezen reformata ecclesianak, Bogdány Lukáts úr, s azon kívül is több segítséggel is volt.
Azon jószívű sepsisz[ent]györgyi ifjúságnak jegyzése, akik a torony gombjának megaranyozására az Isten dicsőségre tartozó dolgok eránt viseltető keresztyéni szeretetből adakoztanak 1728-ban 10-k Maji.
A felsorolásban tízenként (Alszeg, Felszeg, Erege) szerepelnek a nevek, ki-ki mellett az, hogy hány rénes (rajnai) forintot, hány krajcárt adományozott, vagy egyáltalán nem járult hozzá a költségekhez.

Jegyzik az önkéntes begyűjtőket is:
Ezen fenn írt suummakat felszedték a fenn írt célra a következendő ifjak önkéntes magok ajánlások szerént: Tekintetes Mihály Sámuel úrfi és Sófalvi Dániel Alszeg tízéből, Felszeg tízéből rector Bitai László és Kósa István, Erege tíziből tekintetes Székely László úrfi és Nagy István városi vicenotarius.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 239
szavazógép
2020-04-16: Történelmünk - Szekeres Attila:

A vártemplom toronygombjának titkai (Sepsiszentgyörgy)

A sepsiszentgyörgyi református vártemplom restaurálási munkálataikor, a toronyfelújítás során március 27-én Bíró László, az építő Bi-Turn Cons Kft. vezetője leszerelte a toronysisak puskagolyótól átlyuggatott, vörösrézből kalapált, 65 cm átmérőjű gömbjét, amelyből öt régi irat és négy pénzérme került elő.
2020-04-16: Történelmünk - :

A harangtorony

A sorozatos földrengések pusztításainak eredményeként a sepsiszentgyörgyi református egyház többször kényszerült az évszázadok során harangtornyának akár alapjaiból való újjáépítésére is. (…) Báró Apor Péter tudósításából ismerjük, hogy egy nagy méretű földingás 1738 nyarán következett be. A torony újjáépítése a század második felében kezdődött meg, az alapozását végző fundátorokat feltehetően Brassóból hívták. Az egyházfi 1757. évi számadása szerint ezt a munkát Kőműves Márton végezte.