Kézdikővár új plébánosaIstenhez közelíteni a fiatalokat

2013. október 16., szerda, Faluvilág

Augusztus elsejétől Péter Arthúr személyében új római katolikus plébános szolgál Kézdikőváron. A korábbi plébánost, Drócsa Lászlót saját kérésére a gyulafehérvári római katolikus érsekség Csíkszentmiklósra helyezte át.
 

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Az új lelkész negyvenesztendős, Oroszhegyen született. Tizen­nyolc évig ferences szerzetes volt. A gyulafehérvári kántoriskolában érettségizett, majd Szegeden végezte el a Hittudományi Főiskolát. 2003-ban szentelték pappá a csíksomlyói kegytemplomban. Új­misés papként Désre került, ahol négy évig szolgált. 2005-ben egy visszakapott régi egyházi épületet alakíttatott át, melyben harminckét fős szórványkollégiumot hozott létre. Elmondása szerint mára alig maradt gyermek, minden valószínűség szerint jövőre megszűnik a kollégium. Désről Csík­somlyóra került, ahol ugyancsak négy esztendőt szolgált. Onnan Székelyudvarhelyre, ahol alig három hónapot töltött. Jakubinyi György érsek kérésére Szovátára ment, kilenc hónapig segédlelkészként szolgált. Onnan került Kézdikővárra.
Idén október 28-án lesz egy éve annak, hogy Péter Arthúr egyházmegyés pap lett. Papi jelszava a 72. zsoltár 23. verse: Mindig veled akarok maradni, Uram, mert Te fogod az én jobbomat. Két és fél hónap után az új plébános úgy látja, hogy Kézdi­kővár zárt közösség, ahol sokkal könnyebb a gyermekeket és fiatalokat összeszedni, mint például Szovátán, ahol több lehetőség adódik a szabad idő eltöltésére. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy új állomáshelyén „találkát” szervezzen hívei számára a jó Istennel a templomban, illetve a plébánián. Idekerülése óta a plébánia nagy ebédlőjét kápolnává alakította át azzal a céllal, hogy a kőváriak hétköznap is járjanak szentmisére. „Nagy öröm egy pap számára, ha látja, hogy hétköznap negyvenheten is eljárnak rózsafüzérre és szentmisére – újságolta örömmel. Kis kórusuk is van, amely minden vasárnap új énekkel lép fel a templomban.” Újdonságként az alakuló cserkészcsapatról számolt be, a ministránsok kérésére párszor már összegyűltek, és Kere­kes László plébánossal, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplom mellett működő Gábor Áron Cser­kész­csapat parancsnokával is tárgyalt erről. Ezenkívül alakulóban az ifjúsági csoport is. Az új plébános azt is elmondta, hogy az 1825-ben épült és 1929. május 30-án Kovács Miklós akkori püspök által felszentelt erődtemplom nem szorul különösebb javításra, ellenben a plébánia épü­letének fala több helyen is megrepedt, az alapját kellene megerősíteni, de mindehhez pénzre lenne szükségük. A plébánia tatarozását tekinti legsürgősebb feladatának.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 435
szavazógép
2013-10-16: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Mikóújfalusi kerek perec

Nemcsak követ, borvizet, hanem a régi székely hagyományokat is újra kibányásszák a feledés rétegeiből az újfalusiak. Tudni kell, hogy ez a mozaik-összetételű lakosság érdekes módon a székely népi hagyományokat őrizte, pedig melengethetik valahol a lelkek mélyén másféle nemzetek értékeit is. Ilyen a lakodalmi perec is, ami sze­rintük százesztendős szokás, de 20–30 éve kimaradt, s most, az utóbbi hetekben ismét napvilágra került. Ör­ven­detes, hogy Újfaluban sokan lokálpatriótaként gondolkodnak, és akként is akarnak cselekedni. A kimondottan egyedi rakott ágat mint élő hagyományt még 2009-ben levédték az országos szabadalmi és védjegyhivatalnál, s a helyi lokálpatrióta egyesület nevében szándékoznak levédeni a szintén egyedi lakodalmi perecet és a hoz­zá kapcsolódó esküvői helyi népszokást. A múlt emlékeinek ápolása, a község ásványvízkincsének értékesítése csak egy-egy példa arra, hogy csodákra képes egy faluközösség, ha létezik egy olyan csapat, mely ösztökéli a helyi kalákás szellemet.
 
2013-10-16: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Rezesbandák találkozója Kálnokon

Az Oltfejből csak az étfalvazoltáni együttes hiányzott a vasárnapi találkozóról, és vendégként felléptek a mifelénk gyakran szereplő nagybaconi fúvósok. A Csomád alatti községet a sepsibükszádiak, Mikóújfalut a Nagykürt 95 zenekar képviselte az Oltfej-találkozón. Jelen voltak Gidófalva, Árkos és a vendégfogadó Kálnok–Kőröspatak rezesbandái.