Márton Áron püspökké szentelése

2020. február 27., csütörtök, Történelmünk

Február 22-én Gyulafehérváron püspökké szentelték az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére a Ferenc pápa által kinevezett új érseket, Kovács Gergelyt. A főpásztor beiktatásán jeles elődje, Márton Áron püspök beköszöntő beszédéből idézett: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”. Az érsek példaképének tartja Márton Áront, s címerét is elődje jelképéből ihletődve állította össze. Mai Történelmünk rovatunkban Márton Áron 1938. február 12-i püspökké szentelését idézzük fel a korabeli sajtó, a Brassói Lapok, az Ellenzék és a Keleti Újság tudósításaira támaszkodva.

  • Cassulo pápai nuncius püspökké szenteli Márton Áront. Fotó: ersekseg.ro
    Cassulo pápai nuncius püspökké szenteli Márton Áront. Fotó: ersekseg.ro

Kolozsvár ünnepe

Erdély fővárosa tisztébe iktatta ma Erdély legfiatalabb püspökét. Házi ünnepe volt ez Kolozsvárnak. A kolozsvári katolikus egyházközség közbecsüléssel és köztisztelettel övezett plébánosa, Márton Áron pápai kinevezése és királyi megerősítése után most már felszentelt püspöke az ősi erdélyi egyházmegyének, Kolozsvárhoz ragaszkodó hűsége jelének érezte mindenki, hogy az új püspök felszentelése helyéül az itteni Szent Mihály-templomot jelölte ki elődeinek hosszú sorától eltérően, akiket a püspökség székhelyén, a nagy történelmi múltú gyulafehérvári székesegyházban ruháztak fel a főpapi süveggel és a pásztorbottal. Kolozsvár házi ünnepe azonban, az egész országból idesereglett katolikus egyházi és világi férfiak részvételével, országos jelentőségű eseménnyé nőtt. A résztvevők nagy száma és a szertartást követő üdvözlések sorozata mind a rendkívüli népszerűség és osztatlan nagyrabecsülés bizonyítéka, mely az új püspök személyét körülveszi, s ami egy szociális nővér egyszerű szavaiban jutott leghívebb kifejezésre: Te vagy, akit vártunk! – írta a Brassói Lapok XIV./37. (1939. február 15-i) számában. A tudósítás címe és alcíme: A kolozsvári Szent Mihály-templomban erdélyi püspökké szentelték Márton Áron apostoli kormányzót. Cassulo pápai nuncius a temesvári és nagyváradi püspökök segédletével végezte a felszentelés szertartását. „Szent fogadalmat teszek, hogy fajom szívósságát, kiállását a magam erényének akarom tekinteni és sorsát vállalni akarom.”


Megcsókolta szüleit

A Keleti Újság XXII./36. (1939. február 15-i) száma a következő címmel és alcímekkel számolt be az eseményről: A pápa követe fenséges szertartás közben szentelte Erdély katolikusainak püspökévé Márton Áront. Tataru Coriolan dr. és Papp Danila királyi helytartók, egyházi és világi méltóságok részvételével történt meg az első püspökszentelés a kolozsvári Szent Mihály-templomban. A felkenés szertartása után apját és anyját illette csókkal elsőnek a székely püspök. „Az ország újjászületésében az egyháznak erkölcsös és megbízható állampolgárokat kell nevelnie” – mondotta beszédében Tataru dr. királyi helytartó.

A meghatóan ünnepélyes szertartás fontos mozzanataként Tróján Károly dr. gyulafehérvári teológiai tanár felolvasta az elhunyt XI. Pius pápa bulláját, amely Márton Áront Vorbuchner Adolf dr. utódjaként, gyulafehérvári püspökké nevezi ki. A latin nyelvű bulla pontos magyar fordításban így hangzik: Pius püspök, Isten szolgáinak szolgája, kedvelt Fiának, Márton Áronnak, aki eddig a gyulafehérvári egyházmegye apostoli kormányzója volt, ugyanazon székesegyház választott püspökének, üdvözletét és apostoli áldását küldi. A pásztorok örök Fejedelmétől alázatosságunkra bízott legfőbb apostoli hivatal, amelynél fogva az egész keresztény világnak elöljárója vagyunk, kötelességünkké teszi a szorgos gondoskodást, hogy minden egyháznak élére oly főpap állíttassék, aki az Úrnak reája bízott nyáját üdvösen legeltetni, vezérelni és kormányozni tudja és bírja. Minthogy tehát boldogult emlékű Vorbuchner Adolf püspök elhalálozásával a bucuresti metropolita egyház alá tartozó gyulafehérvári székesegyház jelenleg pásztor nélkül van, Mi, tisztelendő Testvéreink a Római Szent Egyház bíborosainak tanácsára ezen egyház élére Téged választunk s annak püspökévé és pásztorává teszünk, s egyben ezen egyháznak gondozását, vezetését és kormányzását lelkiekben s anyagiakban teljesen Reád bízzuk, mindazon jogokkal s kiváltságokkal, terhekkel, kötelességekkel, amelyek ezen pásztori hivatallal járnak. Kívánjuk továbbá, hogy megtartván egyébként a jog szerint megtartandókat, püspökké szenteltetésed és a Reád bízott egyházmegyének kánoni átvétele előtt kötelességed legyen letenni meghatározott minták szerint a katolikus hitvallást és előírt esküket egy általad választott katolikus főpap kezébe, aki az Apostoli Szék kegyét bírja s vele közösségben van, s ezeknek egy-egy példányát a magad és az említett főpap aláírásával és pecsétjével ellátva, a Consistoria­lis Szent Kongregációnak minél előbb beterjeszteni. Ezenkívül nagyobb előnyöd végett megengedjük Neked, hogy Városunkon kívül bármely katolikus főpap, más két katolikus püspök segédkezésével, akik az Apostoli Szék kegyét bírják s vele közösségben vannak, szabadon és megengedetten püspökké szentelhessen Téged. Ezért jelen levelünkkel tisztelendő Testvérünknek, akit Te erre kiválasztasz, megbízást és parancsot adunk, hogy Téged püspökké felszenteljen. (...) Erős a reményünk és bizodalmunk, hogy az Úr jobbjának kegyes segítségével úgy fogod tovább kormányozni a gyulafehérvári egyházat, hogy apostoli buzgóságod által lelkiekben és anyagiakban napról napra gyarapodjék.

Cassulo András pápai nuncius Pacha és Fiedler püspökök segédletével krizmával felkente Márton Áront, átadta neki a megszentelt főpásztori jelvényeket, a pásztorbotot, a hűség jelét, a gyűrűt és a mitrát. Közben a teológiai hallgatók énekkara dr. Faragó Ferenc teológiai tanár vezényletével zsolozsmákat énekelt, a kórusban pedig Zsizsmann Rezső karnagy és Domokos Pál Péter kolozsvári karnagy vezényletével egyházi dalokat énekelt a férfikar, míg orgonán Szekál Mihály gyulafehérvári gimnáziumi énektanár kísérte a szertartás menetét, amelyet dr. Macalik Győző gyulafehérvári teológiai tanár, főszertartásmester vezényelt. A szertartás során a felszentelést végző Andrea Cassulo pápai nuncius a prefáció elmondása közben, majd a pápáról történő említéskor, remegő hangon, könnybe lábadt szemmel mondta a szöveget. A Te Deum eléneklése után Márton Áron püspököt Fiedler és Pacha püspökök végigvezették a templomon, s az új püspök mindenkinek áldást osztott. A szentélyben ülő szüleihez érkezve lehajolt s a gondokban, munkában ráncossá vált becsületes székely arcokat gyengéden megcsókolta. A szertartás végeztével Márton Áron püspök kíséretével együtt átvonult a plébániára, s néhány perc múlva eléje járultak az állam, a város, a társadalmi egyesületek és más szervezetek képviselői. Elsőnek Moise Ienciu dr. miniszteri vezérfelügyelő tolmácsolta a közoktatásügyi és vallásügyi minisztérium üdvözletét, majd Tataru Coriolan dr. és Papp Danila, Szamos és Maros tartományok királyi helytartói léptek a püspök elé. Tataru helytartó az állam és az egyház mindenkori szoros kapcsolatáról emlékezett meg.


Hordom a keresztet

Felszentelték Márton Áron római katolikus püspököt. A kormány képviselőinek és az erdélyi magyarság kiküldötteinek jelenlétében az ősi Szent Mihály-templomban püspökké kente fel Márton Áron püspöki helytartót a pápa követe. Tataru Coriolan dr. és Papp Danila tábornok királyi helytartók üdvözölték a kormány képviseletében az új püspököt. Márton Áron szózata Erdély magyarságához: „Azt a terhet, amit Isten keresztként  vállaimra tett, ha roskadó, vérző térdekkel is, de vinni fogom” – címmel, alcímmel jelent meg a tudósítás az Ellenzék LX/36. (1939. február 15-i) számában.

Az üdvözlések után, amelynek bensősége, kiáradó szeretett gyakran könnyekig meghatotta nemcsak a szónokokat és a közönséget, hanem magát Márton Áront is, Erdély püspöke mély megindultsággal mondott válaszbeszédet: „Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkozniok kell. Ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltogatják egymást a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek és 6–7-féle szertartás szerint imádják az Istent, de van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy a különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel és a testvéri együttműködés útját egyengessék. Ígérem, püspökké szentelésemnek ezen a felejthetetlen ünnepi napján, hogy ezekkel a történelmi adottságokkal számot vetek, amint azt a múltban is tettem – a sorsközösségnek ezt a szavát megfogadom és az együtthaladás útját egyengetem. Minden küzdő emberben testvéremet akarom látni, és amennyire segítségükre tudok lenni és terhüket vállaimra venni. Papjaim munkásságukat ajánlották fel, engedelmességet ígértek, amelyet szükséges is lesz, hogy igénybe vegyek. De meg kell itt vallanom, hogy milyen nehéz feladat parancsolni, engedelmességet igénybe venni és mennyivel könnyebb a parancsot végrehajtani, mint a tennivalókat felmérni, terveket készíteni és azok végrehajtására a felelős parancsot kiadni. (Ezeknél a megrázó szavaknál könnybe lábadtak szemei, majd elcsukló hangon így folytatta:) Ha az Úristen azt akarta, hogy ezt a nehéz terhet én vegyem a vállamra, mától kezdve zúgolódás nélkül hordozom azt, lelkiismeretesen engedelmeskedem ennek az isteni parancsnak, a gondok elől nem futok meg. Amit Isten keresztként vállaimra rakott, ha vérző térdekkel is, vinni akarom, vinni fogom. Kérem paptársaimat, hogy kövessenek engem ezen a golgotás úton. Ezt kívánom tőlük. A tanárokhoz és tanítókhoz az az üzenetem, hogy munkájukban – nem félek ettől a kijelentéstől – esett népünk fel­emelését, hitünknek a sodrásos történelmi időkben való szilárd megkötését kívánom tőlük, és a kétségbeesés szélére sodort közösség lelkének reménnyel és bizakodással való megtöltését, a nép műveltségének fokozását és az erkölcsi alap erőteljes tudatosítását. Ezért a nemzetmentő munkáért csak köszönet és ima tud lenni részünkről az egyetlen fizetség. Az egyházmegyei tanács üdvözlésére az a válaszom, hogy a múlt megszentelt és jónak bizonyult hagyományait megbecsülöm és továbbfejlesztem, a Népszövetséggel együtt dolgoztam, ismerem célkitűzéseit, és segítségére leszek a megsemmisítésére törő törekvésekkel szemben. A Nőszövetségek munkáját nagyra értékelem. Tagjainak ösztönössége, gyöngédsége összhangzatosan egészíti ki a férfiak munkáját. A kolozsvári Szent Mihály Egyházközség vezetésének átvétele jelentette meg fejemen az első ősz hajszálakat, sokat dolgoztam, éjszakákat nem aludtam, hogy az egyházközség súlyos helyzetén tehetségem szerint javítsak. Arra kérem az egyházközség tagjait, hogy ne felejtsenek el, amint én sem feledkezem meg soha a vállvetett munkában megszilárdult összetartozandóságunkról. Ez az udvar és ház, amelynek kicsinyített mását szülőfalum népe elhozott ide, nem az én szülőházam. Édesapám építette azt később, de ebben az udvarban nőttem fel, itt hallottam először, hogy vannak emberek, akiknek fáj az élet, de itt tanultam meg azt is, hogy az emberek felett van az Isten, aki részükre törvényt adott, és ezeknek a törvényeknek az utján kell járni. Ezen a szent napon szülőfalum, egyházmegyém minden népére szabadjon azt a szent fogadalmat tenni, hogy fajtámnak szívósságát, kiállását a magam erényének akarom tekinteni, sorsát vállalni akarom. Az Isten hivatást adott nekem és én életem ennek a hivatásnak szentelem és jó népemért becsületesen dolgozom. Búcsúzóul tőletek is csak azt kérem: Imádkozzatok értem.”

A könnyekig megható püspöki szózat után Márton Áron püspöki áldást adott a jelenlevőkre, amelyet a jelenlévők térden állva fogadtak, és ezzel a hivatalos fogadtatás és az üdvözlés véget is ért.

Összeállította: Szekeres Attila

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 387
szavazógép
2020-02-27: Vélemény - :

Sék Gusztáv: A békesség (Református hírnök)

Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.
2020-02-27: Sport - :

Három Európa-bajnoki címet szereztek (Karate)

A nagyváradi Antonio Alexe Aréna adott otthont február 21-én és 22-én az Európai Shotokan Karate Szövetség (ESKU) által szervezett 16. Európa-bajnokságnak, amely egyben a Transylvania Grand Prix nemzetközi viadal volt. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club karateszakosztálya 28 sportolóval vett részt a rangos megmérettetésen, ahol a megyeszékhelyi versenyzők 14 érmet szereztek.