Május küszöbén: közösség épül Uzonban

2020. április 28., kedd, Faluvilág

Nemcsak a községközpontban hanem Bikfalván, Lisznyóban és Szentivánlaborfalván is beindult az élet. Ha a sepsimagyarósi és uzonfüzesi zöldellő határra pillantunk, akkor az egész uzoni térségre igaz az állítás, hogy a különleges tél, a koronavírus és a fogait mutató szárazság ellenére éledezik a határ. Zajlanak a megkezdett munkálatok, ami még nem kapott zöld utat, holnap-holnapután kap, a sepsiszéki község élni akaró közösségei bíznak benne: sikeres év lesz az idei. Két településen még mindig át- meg átvonul a Moldva-Moldávia felé tartó időleges migráció, a koronavírus azonban egyelőre elkerülte ezt a helyet. A veszély megjelenése után leállt az országút mentén a helyiek kapuk-házak előtti termékkereskedelme, így az átutazóknak is eggyel kevesebb okuk volt megállni.

A megtartó ima nem ismer felekezetet

A községben koronavírussal fertőzött személy nincsen, a házi karanténban levők száma is alaposan megcsappant – mondták. Nincs hiány olykor az aggodalomban, a szorongás sem idegen immár. Betegekért szól többször az ima. Van úgy, hogy valaki felépüléséért nemcsak családja, hanem egy időben egy egész imacsoport kulcsolja össze kezét, naponta könyörög a Szűzanyához. „Jelenleg is egyszerre sok családi otthonból imádkoznak betegünk felépülésért – tájékoztatott egyik adatközlőnk –, zárt templomajtókon kívül is hiszünk a gyógyító segedelemben.”

– A helybeli római katolikus anyaegyház a filiákkal együtt ötszáz lelket ölel magához, de ebből az uzoni mater csak háromszáz személyt számlál – tájékoztatott Elekes Szabolcs plébános, aki 2018. augusztus 1-jétől szászrégeni, nagyszebeni és sepsiszentgyörgyi szolgálati helyei után kapott kinevezést Uzonba. – Aránylag kis közösség vagyunk – folytatta, a lehető legnagyobb gondot fordítunk minden úton a mater és a filiák híveinek lelki gondozására. Hitükhöz ragaszkodnak az uzoniak, gondnokunk Varga Mihály, segítségére van hívünk, Varga László. Filiáinkban (Lisznyó–Lisznyópatak, Bikfalva, Kökös, Keresztvár, Sepsimagyarós) egy sor lelkes gondnok és megbízott (többek között Németh János, Kiss Jenő, Süket György és mások) segítik munkánkat, de jó kapcsolatot ápolunk a térség protestáns lelkészeivel is, Bikfalván a szentmiséinket például a reformátusok termében tartjuk.

A magyar örmény származású és szamosújvári gyökerű – de a XVIII. században már Uzonba telepedett – Temesváry család segítette a helyi oktatást, az általuk adományozott telekre épült a jelenlegi római katolikus templom is 1918–1922 között, ezt bizonyítja a templomban látható Temesváry-emléktábla. Lisznyóban Németh János gondnokhelyettest kerestük fel, aki elmondta, gondjaik is vannak: ráférne imaházukra egy külső vakolás-meszelés, egy fásszín építése. A hozzá való építőanyagot már beszerezték, a kivitelezését egyházadójuk értékének fejében elvégzik a filia hívei. Mint községi tanácstag örömmel újságolta, hogy ebben az esztendőben bizonyára megkezdik a lisznyói ravatalozó építésért  

– Plébánosunk új korszakot nyitott a közösség történetében – hangsúlyozta Varga Mihály uzoni gondnok –, anyagi gondoskodása révén megújult a lelkészi lakás és a melléképület. Hamarosan idomkő kerül a templomhoz vezető sétányra, tervezzük a templom ablakai­nak cseréjét és távlatilag fűtési rendszerének felújítását. A polgármesteri hivatal segítségével tataroztuk a ravatalozóként használt egykori Temesváry-kriptát is.

 

Építkezések mindenütt

A megkezdett munkálatoknak még a koronavírus sem állja útját. Uzonban, a hozzá tartozó falvakban, de a határban is beindult az élet. Tavaly megkezdték az épített örökség, nevesen a Pünkösdi-kúria állagmegőrzését, mentését-tatarozását és restaurálását.

– Előre megszabott ütemterv szerint halad a munkálat, uniós forrásokból a pénz biztosított. Remélni merem, hogy nyárára befejeződik – jelezte Ráduly István polgármester.  

– Melyek a jelenlegi esztendő újabb lépései? – kérdeztük.

– A Valdek Kft. megkezdte és hamarosan befejezi 12 uzoni és bikfalvi utca aszfaltozását, az azokhoz tartozó gyalogjárók korszerűsítését (képünk). Ezekre a munkálatokra 1 millió eurót kaptunk, de az aszfaltozást folytatjuk, ugyanis a közbeszerzés utolsó szakaszába jutott az a több mint 10 millió lej értékű pályázat, amely jóvoltából sorra kerül Uzon és a szomszédos települések többi utcájának aszfaltozása is. Költségeit a fejlesztési minisztérium alapjaiból finanszírozzuk. Aszfalt kerül a lisznyói Pét utcára,a  Lisznyótól Lisznyópatak felső végéig tartó főútra, Uzonfüzes 34/A községi útjának uzoni szakaszára, Uzon négy mellékutcájára, kisebb bikfalvi utcákra, Szentivánlaborfalván a Malom utcára. Hamarosan befejezzük az idén megkezdett harmadik és egyben utolsó, 3 kilométeres járdaszakasz építését Szentivánlaborfalva laborfalvi részén, ezt saját költségvetésünkből finanszírozunk.

 

Szépül a településkép

 

– Sikerült egyszerűbben megoldást találni a járdaszakasz azon részére, amely a Laborvölgy felett hajol át. Itt nem építünk támoszlopos gyalogjárót, hanem kihasználjuk az országút hídjának peremét, és arra fel is és le is lépcsőt építünk – tájékoztatott a közelben lakó Tomos József helyi képviselő.

Kavicsozás folyik a község területén azokban a szélső utcákban, amelyek nincsenek benne egyik aszfaltozási tervben sem. Ugyancsak Lisznyó számára jelentős, hogy az önkormányzat telekkönyveztette azt a kültelket, amely a település ravatalozójának a megépítéséhez szükséges. Minden adott arra, hogy 2021-ben elkezdhessék itt is az építkezést. Nagyon remé­lik, hogy még ebben az esztendőben meg tudják kezdeni az uzoni új óvoda építését is a szabadidőpark szomszédságában, és már nem álom a földgáz bevezetése sem, ugyanis folyamatban van a dokumentáció elkészítése, és a szükséges pénz is rendelkezésükre áll.

 

Bikfalván megújul a millenniumi iskola

– Javítása vidéki fejlesztési pénzalapokból történik. A gyermekeket egy­előre átköltöztettük a teljesen felújított egykori községháza épületébe – tájékoztatott a polgármester.

Műemlék jellegű épület ez, homlokfalán emléktábla jelzi, hogy egyike annak a 400 népiskolának, amelyeket a magyar állam építtetett az ezeréves ünnepségek alkalmával, 1896-ban. Minden olyan erdélyi faluban épült egy ilyen, ahol nem volt iskola – függetlenül attól, hogy milyen nemzetiség lakta a települést.

– Eljön az az idő is – folytatta a polgármester –, amikor beindulhat a sokrétű és színes közművelődési tevékenység az említett bikfalvi volt községháza épületében. Az áldásos tevékenységű néhai Kerezsi János tanár úr felesége vállalta, hogy visszaköltözteti a kijavított épület három szobájába a Bikmakk Egyesület néprajzi kiállításának anyagát, és a többi szoba rendeltetését is eldöntöttük már. Hosszabb távú stratégiát követel Bikfalva településfejlesztése, ugyanis felvették az erdélyi és a megyei értéktárba. Lépéseket tennénk, hogy hungarikummá minősítsék az elkövetkező években a falut, sok nyilvántartott udvarháza van, el kell érnünk, hogy ez az egyedi külsőt viselő sepsiszéki falu felkerüljön az UNESCO szellemi-, kulturálisörökség-listájára, aminek számos feltétele van.

Sajnos, Uzonban csak 80 százalékban szolgálja ki a jelenlegi csatonarendszer a lakosságot. Kibővítésére újabb dokumentációt rendeltek, az önkormányzatnak szándékában áll kiterjeszteni ezt Uzonfüzes településre, valamint Szentivánlaborfalva és Bikfalva területére is.

 

Szokatlan csend az iskolában

– Tavaszi takarítás folyt a központi Tatrangi Sándor-gimnáziumban. Friss virág került a tágas udvar ágyásaiba, gyermekláb azonban nem tapos itt, hogy óvni kelljen a törékeny szépségeket. A munkát most itt is az internetes tanítás jelenti – mondja Szabó Margit igazgató. – Tanulóink a Google Classroom, a Messenger és a Facebook igénybevételével sikeresen végzik feladataikat, a kicsinyeknek rajzokat, meséket, kisfilmeket szolgáltatunk, a távoli sepsimagyarósi tanulók feladatlapokat kapnak. A pandémia minket az Erasmus-program bonyolításában érintett a legjobban. Március elején még részt tudtunk venni a betervezett jászberényi rendezvényen, de az április végére tervezett spanyolországi utunk egyelőre csak elképzelés maradt. A jászberényiek viszontlátogatását októberre újraterveztük. Nem akadályozott minket a koronavírus a lisznyói iskolában végzett munkálatokban. Kicseréltük az elavult villanyvezetéket, az ablakokat, mosdót létesítettünk, a munkálatok zömét iskolánk karbantartói végezték. Fontos lenne az udvarunkon levő egykori felekezeti iskola épületének tatarozása, amelyre a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén keresztül 70 millió lejes összeg áll rendelkezésre. Ez azonban sajnos nem elegendő, újabb segítséget kértünk, amire sajnos válasz még nem érkezett. Büszkék vagyunk egyébként a tavaly végzett tanulóinkra – fejezte be Szabó Margit.

 

Fejér Róbert

 

Többek között Fejér Róbert, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum IX. osztályos matek–infós tanulója szépen halad a zenetanulásban. Sikeresen gyakorol ismert egyházi énekeket-zsoltárokat, ebben segítséget kapott Ungvári Barna András tiszteletes úrtól. A lelkész örömmel tájékoztatott: Róbert sikeresen helyettesíti a hirtelen eltávozott volt énekvezért a templomi fellépések alkalmával.

 

Érkeznek a fiatalok

Öröm volt ismerkedni az uzoni és a szentivánlaborfalvi fiatalokkal, Ráduly Zsolttal, az IMUK (Ifjak Mozgalma Uzon Községért) elnökével és a SZIA vezetőjével, Pakucs Tamással.

– Alig egy éve alakult mintegy harminc taggal a mozgalmunk – részletezte Ráduly Zsolt. – Vállaltuk a tavaszi takarításokat, a park rendezését, kézműves-tevékenységekkel léptünk fel a tavalyi mezőgazdasági és községi napokon, ifjúsági napot szerveztünk, versenyeken, tapasztalatcserén voltunk Rétyen és Újfaluban, a járvány után folytatni akarjuk betervezett rendezvényeinket.

 

Szentivánlaborfalvi kisújság

 

Pakucs Tamás interneten küldte el A SZI@ hangja című kisújságukat, amelyet húsvét küszöbén jelentettek meg.

– 200 példányban jelentettük meg – meséli a lapról Pakucs. – A szerkesztésben segítségünkre volt Buzogány-Csoma István unitárius lelkész, a nyomtatásban és terjesztésben az uzoni polgármesteri hivatal. Kisfilmet is készítettünk a locsolás helyi hagyományairól, amelyet a YouTube-on lehet megnézni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4192
szavazógép
2020-04-28: Autóvilág–Technika - :

Elhalasztják az autósport-olimpiát

Egy évvel elhalasztják az idén októberre tervezett Motorsport Games elnevezésű „autósport-olimpiát”, amelynek helyszíne a franciaországi Marseille és a Paul Ricard versenypálya marad, új dátuma pedig 2021. október 22–24.
2020-04-28: Gazdakör - Incze Péter:

Hússzövetkezet alakult, pályázni készülnek (Vidékfejlesztés)

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk a jó hírt, hogy többen is érdeklődtek a 4.2-es (termékfeldolgozók támogatása) intézkedés pályázati lehetőségéről. Legutóbb a nemrég bejegyzett hústermelésre, -feldolgozásra és -értékesítésre szakosodott Bo-Kov-Meat szövetkezet is tájékozódott, a szervezet biztos pályázó lesz a kiírás indításakor.