Ünnepváró Oltfej kapujában

2020. december 22., kedd, Faluvilág

A szeretet ünnepének közeledtét jelezték Gidófalván és a köz­ségközponthoz tartozó falvakban felállított-feldíszített fenyők, vasárnap pedig fellobbant a negyedik adventi gyertya is. Bár nem telt el sok idő az önkormányzati választások óta, mégis helyénvalónak láttuk, hogy az ünnepi várakozás hangulatában rápillantsunk a több településű község változásaira s azokra a gondokra, melyeket a közelgő új esztendőben is vinnie kell magával a községvezetésnek.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

„Fel a falun, fel végedes-végig”

Örvendeztek az étfalvazoltániak, hogy végre faluhosszat elkészült az aszfaltút, s megmenekülnek az évszázados sártól és portól, bár ez a munkálat is alaposan megkésett. Kiépült az ivóvíz- és csatornahálózat, s a jövőben a meghosszabbodott peremi utcákban, így Zoltánban is a bodoki sorompó felé tartó út újabb családi házai is rákapcsolódhatnak.

– Mindenki örvend az aszfaltnak – hangsúlyozta a helyben lakó Máthé István községi tanácstag, de sajnos nagyon lassan haladt a munkálat, a második réteg leöntése a jövő évre marad. Az aszfaltréteg egy-egy részén már látható, hogy a leöntött anyag minősége hagy kívánnivalót maga után, ráadásul az átereszek sem készültek el, az azonban örvendetes, hogy az úttest két oldalán szabad helyet hagytak a bővítés előtt álló ivó- és szennyvízvezetékeknek. Zoltánban is maradt bőven tennivaló 2021-re, például a megtervezett ravatalozó felépítése, a műemlék jellegű étfalvi kuriális iskolaépület tulajdonjogának véglegesítése, amihez nagyon ragaszkodik a faluközösség. A jövő évre maradt az ikerfalu utcaneveinek véglegesítése is. Megkezdődött a települések karácsonyi díszítése-kivilágítása, még akkor is, ha az idei karácsony élményekben valamivel szerényebb lesz. „Végre lesz ravatalozónk – folytatta Máté –, mi erre a célra az egykori óvoda épületét láttuk a legmegfelelőbbnek, olcsóbbnak és elhelyezkedése szempontjából előnyösebbnek, de a községi tanács egy sokkal drágább új épületről döntött, ami az étfalvi templomdomb előterében nem alakítja majd kedvezően a faluközpont arculatát.”

 

Aszfalt Étfalva-Zoltánban

 

Községfejlesztés, távoktatás

– Meglátásom szerint a lehetőségekhez mérten fel kellene gyorsítani a községfejlesztést és érvényt szerezni már tervek formájában a távlatibb stratégiai fejlesztéseknek – emelte ki Berde Ervin községi képviselő. – Az eddigi aszfaltozásokat folytatni kell, lám, a községközpontot Fotos faluval összekötő községi út korszerűsítése is várat magára, nyakunkon az év vége, itt a sötét, és megkésett a megfigyelőkamera-rendszer felszerelése is, ami a közbiztonság jobbítását szolgálná. Távlati tervként szerepel egy helyi ipari park létesítése, Angyalos faluban pedig kultúrotthont kell építeni.

– Vajon meddig tart ez a járvány, mert áldatlan helyzetben vannak gyermekeink a távoktatás miatt, pedig a gidófalvi Czetz János-iskola mindig híres volt sikeres-eredményes oktatásáról – jelezték gondjaikat a szülők. Zsigmond Rékától, a százharminc tanulóval működő központi iskola igazgatójától megtudtuk, hogy a három összevont óvodás csoport sikeresen működik. Egy program segítségével gazdag és változatos feladatcsomagokat kapnak a kicsinyek szülei, akik igyekeznek azokat érthetővé tenni gyermekeiknek. Az elemi osztályokban az előkészítő és az első osztályosokkal elég nehéz a tanítás, s mert a szülők zöme csak délután szabad, az oktatást is délutánra ütemezték.

– Mondhatni, kevesebb a gond az V–VIII. osztályokban. Huszonkét táblagépet kaptunk a nagyok számára, és a helyi önkormányzat is segített 5000 lejjel, amiből három számítógépet vásároltunk azoknak a tanerőknek, akik kimondottan az iskolából végzik a virtuális oktatást. A Telekom felújította internethálózatunkat, és Máthé István vezetőtanácsi tagunk kérésére Szakács Péter zoltáni lakos szíves volt felszerelni és beindítani az egész internetes rendszert.

 

Zsigmond Réka iskolaigazgató

 

Hazaérkezik a tábornok

Szabó Ferenc községi képviselő, a Gidófalva Fejlődéséért Egyesület tagjaként elmondta, mellszobrot készíttettek a központi iskola névadójának, Gidófalva szülöttének, az argentínai emigrációba kényszerülő Czetz János (1822–1904) negyvennyolcas honvédtábornok emlékére. A leleplezés azonban késik, az engedélyezési formaságokat lelassította a koronavírus-járvány.

Az idő gyorsan halad – tesszük hozzá mi –, a szoborállítók életerejük teljében vannak, s ne felejtsük el, hogy két év múlva ünnepelhetjük a tábornok születésének 200. évfordulóját. Gidófalva nagy szülötte őrnagyi rangban lett Bem táborkari főnöke a szabadságharcban. A nagyszebeni ütközetben szerzett érdemeinek elismeréseként léptették elő tábornokká. Világos után emigrált. 1859-ben ő szervezte az első magyar légiót Olaszországban. Argentínában telepedett le, térképészeti intézetet és katonai akadémiát alapított. Utóbbinak 55 éven át igazgatója is volt. Czetz régi emléktáblája a községháza külső falán áll, alája helyezett el a szülőfalu, az önkormányzat és a helyi RMDSZ egy fémplakettel ellátott emléktáblát 1997-ben, Czetz születésének 175. évfordulója alkalmával. Czetz emlékére kikísérletezte és keresztezéssel létrehozta bodosi Budai József pomológus az ún. Czetz-almát, amely a tábornok szülőfalujába is eljutott id. Kátai Károly és Petri János gondoskodása révén. A Kátai-féle kertben álló Czetz-emlékalmafákat Kátai Károly fia, Kátai István mezőgazdasági mérnök gondozza.

Ebben az esztendőben még sorára vár egy csendes megemlékezés, amikor bizonyára friss virág kerül az alá az emléktábla alá is, amelyet a harangtorony várudvar felőli belső falán állított a református egyház a település szülöttei, Zsigmond András (1925–1950) és Jancsó Vilmos (1925–1950) emlékére, akik kerek 70 évvel ezelőtt haltak vértanúhalált a helyi kollektív gazdaság megalakításakor tanúsított ellenállásuk miatt, amiről hiteles adatok alapján dokumentumértékű kötet is született.

G. Szabó Ferenc egyre rendszeresebben közöl Gidófalvához és a szűkebb környékhez kapcsolódó tanulmányokat, köteteket. A Gidófalvi Jancsó Pálról írt sikeres, dokumentumértékű kiadványát a Kövér Álmos-féle visszaemlékezésről készült írása követte a Székelyföld kulturális folyóirat nyári számában. Kérésünkre elmondta, hogy kiadás előtt áll egy Gidófalva községhez és Étfalvazoltánhoz is kapcsolódó, múltat idéző könyv személyekről, történésekről, különleges, már-már kihaló mesterségekről. A szépmezői Kolcza-tanya múltjával kapcsolatos kézirata is nyomdakész.

 

Fenyőillatban Fotosban

A szabad idejükkel jobban gazdálkodó helyi fiatal értelmiségiek sikeres vállalkozásokba kezdtek, melyek közül különösen a gyümölcsészettel, kertészettel foglalkozó hoz hasznot. Sokak számára ismertek az Elekes fivérek martonosi természetes gyümölcslékészítményei, Porzsolt Levente erdőmérnök pedig jegenyefenyő-ültetvényt létesített, ahol bárki beszerezheti karácsonyfáját 60 lejes átlagárban, s azt vághatja ki, amelyik neki tetszik.

Végre megkezdték az aszfaltozást Fotosban – tájékoztatott Porzsolt –, még hiányzik a koptatóréteg, a vízlefolyók, járdák és néhány áteresz. Az örömbe üröm is vegyült, mert Martonosban a terv hibái miatt aszfaltréteg nélkül maradt a Délremenőben az az út, amely a falut a Gidófalva és Angyalos közötti megyei rangú úttal összeköti, s amelyet egy későbbi program alapján kell majd elkészíteni. A fotosmartonosi iskola udvarán évekkel ezelőtt részlegesen felújítottak egy többfunkciós közösségi házat, amelyet pénzalapok hiánya miatt félbe kellett hagyni. Ennek befejezésére pályázott már régebb a községvezetés, s ha kézbe kapják az engedélyt, szándékukban van bekötni oda is az ivóvizet és rácsatlakoztatni a szennyvízvezetékre az épületet. Csak így és csak ekkor álmodhatnak arról a fotosmartonosiak, hogy ebben az épületben működhessen a családorvosi rendelő.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök érdeklődésünkre elmondta, hogy az Angyalost átszelő aszfaltos út egész hosszában megyei rangot kapott. Ennek az Angyalos és a volt pártgazdaság székhelye közötti szakasza az intenzív teherszállítás miatt kátyús lett. A nagy teherforgalom korlátozására kérték a helyiek az elnököt egy találkozó alkalmával, ahol erre ígéretet tett. Ez meg is történt, s az említett leromlott útszakasz aszfaltrétegének felújítására is ígéret van. Lassan beindul az élet Angyaloson, a Codreanu cég visszaállította autóbuszjáratait, a falu nincs elzárva a megyeközponttól.

 

Gondnok és lelkipásztor Angyaloson

 

Szenteste a szabadban

Az új nemzedéket azok a fiatal lelkészek-papok alkotják sok helyen, akik néhány évtizede foglalták el küldetési helyüket falvainkban, s akik friss, új szellemet vittek kiöregedő településeinkre is, talentumról és tenni akarásról tettek tanúbizonyságot, új életet gerjesztettek az eklézsiákban, leginkább ők azok, akikben még bízik a lakosság.

Szeretettel beszéltek a helybeliek Tusa Róbert fiatal református lelkészükről, aki elmondta, célja az egyházközségnek, hogy a községi önkormányzattal közösen egy új kultúrotthont építsen a régi egyházi tulajdonú épület helyén. Azt hamarosan lebontják, és a területet átadják a gidófalvi önkormányzatnak, hogy léphessen a pályázat és az építés dolgában. Bartha Levente református gondnok elmondta, hogy a szép számban jelentkező hívek közmunkával segítettek rendezni az új ravatalozó előtti területet, kavicsoztak a Temető úton, Jancsó Ernő polgármester erőgépeket biztosított a nagyobb munkák elvégzésére. A rendezett területet tavasszal virágokkal fogják beültetni.

Angyaloson karácsony szent­estéjén kigyúlnak a fények a központi emlékparkban álló karácsonyfánál. Esti ünnepköszöntő szavakat és imát mond Tusa Róbert lelkipásztor, rövid műsorral lépnek fel a vallás- és kátéórás gyermekek. Első ünnepen úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak a templomban. Ünnep első napján délben megszólal a katolikus kápolna harangja is, 12 órakor veszi kezdetét a szentmise, szentbeszédet mond és a misét celebrálja t. Gábos Zoltán beszolgáló málnásfürdői plébános.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4371
szavazógép
2020-12-22: Sport - :

Gólpasszal búcsúzott Szoboszlai (Labdarúgás)

Utolsó mérkőzését játszotta a Red Bull Salzburg kötelékében a Lipcsébe igazoló Szoboszlai Dominik, aki felemás meccsel búcsúzott Salzburgtól, hiszen gólpasszt adott, csapata viszont hazai pályán kikapott a Wolfsberger AC együttesétől.
2020-12-22: Máról holnapra - Nagy D. István:

Vihar után égszakadás?

Bár maradt még néhány nap, lassan búcsút inthetünk 2020-nak, és ebben az időszakban az ünnepre készülődés mellett többen kisebb-nagyobb számvetéssel is foglalkoznak, mérlegelve, milyen is volt az óév és talán, hogy mit hozhat az új.